Defnydd Diogel o’r Rhyngrwyd

Dyma Gyngor i’ch Plentyn ar Sut i Ddefnyddio’r Rhyngrwyd yn Ddiogel:
 
Cofiwch drin pobl nad ydych yn eu hadnabod ar y Rhyngrwyd fel pobl estron yr ydych yn cwrdd â hwy mewn bywyd go iawn.  
 
Peidiwch â rhannu unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch chi’ch hun, eich teulu a’ch ffrindiau. Mae hyn yn cynnwys enwau llawn, cyfeiriadau, rhifau ffôn gan gynnwys rhifau ffôn mudol a dyddiadau geni. Byddwch yn ofalus gydag unrhyw wybodaeth arall hefyd. Weithiau, ceir pobl sydd yn chwilio am bytiau penodol o wybodaeth, ac maent wedyn yn medru adeiladu darlun o’ch gweithgareddau dros gyfnod o ddiwrnodau neu wythnosau. Felly, byddwch yn ofalus iawn gyda’r hyn yr ydych yn ei ddweud a pheidiwch â rhannu eich manylion personol.   
 
Defnyddiwch eich synnwyr cyffredin. Weithiau, nid yw’r person yr ydych yn sgwrsio ag ef ar y cyfryngau cymdeithasol o bosib yn dweud y gwirionedd am ei hun. 
 
Peidiwch byth â threfnu i gwrdd â rhywun mewn bywyd go iawn os ydych wedi cwrdd â hwy dros y Rhyngrwyd. Os oes rhaid i chi gwrdd â hwy, gofynnwch am ganiatâd eich rhieni. Os ydynt yn cytuno, peidiwch byth â mynd ar ben  eich hun. Ewch ag oedolyn gyda chi.  
 
Peidiwch byth ag agor e-bost gan rywun nad ydych yn ei adnabod gan eich bod o bosib wedyn yn lawrlwytho feirws (sydd hyd yn oed yn medru cael ei ddanfon gan rywun yr ydych yn adnabod) neu efallai ei fod yn cynnwys pethau a allai beri gofid i chi.   
 
Peidiwch byth â llenwi unrhyw ffurflenni ar-lein heb siarad gyda’ch athrawon neu’ch rhieni. Mae yna wefannau penodol sydd yn chwilio am wybodaeth bersonol at ddibenion marchnata neu fasnachol. Cofiwch edrych ar ddatganiad preifatrwydd y wefan sydd yn dweud wrthych yr hyn y bydd y wefan yn ei wneud gyda’ch gwybodaeth. 
 
Efallai y byddwch yn derbyn e-bost am ddeiseb, yn cynnwys jôc neu’n gofyn am arian. Mae’r e-byst yma yn medru cynnwys feirysau neu’n rhan o dwyll. Dylech oedi cyn danfon unrhyw e-bost ymlaen at eraill. Os oes gennych unrhyw amheuaeth, siaradwch ag unrhyw un arall cyn danfon rhywbeth ymlaen.  
 
Peidiwch â danfon lluniau o’ch hun, neu unrhyw ddeunydd persono,l i rywun yr ydych wedi cwrdd dros y Rhyngrwyd. 
 
Cofiwch ddweud  bob tro wrth eich rhieni neu’ch athrawon os ydych yn dod ar draws cynnwys ar-lein sydd yn gwneud i chi deimlo’n annifyr neu os oes rhywun yn aflonyddu arnoch ar y Rhyngrwyd neu’n eich bygwth.  
 
Peidiwch ag ymateb i negeseuon digywilydd,   aflan neu fygythiol sydd yn gwneud i chi deimlo’n annifyr.  Dywedwch wrth eich rhieni neu athrawon am y fath negeseuon a lle bo’n bosib, copïwch y neges fel bod  eich rhieni neu athrawon yn medru danfon hyn ymlaen at y Darparwr Gwasanaeth Rhyngrwyd (ISP), neu  ei ddefnyddio i baratoi adroddiad i’r heddlu.
 
Cofiwch wirio’r wybodaeth yr ydych yn darllen ar y gwefannau. Nid yw gwefannau bob tro yn cynnig gwybodaeth gywir neu sy’n wir. Gwiriwch y wefan yr ydych yn darllen er mwyn sicrhau ei bod yn wefan ddibynadwy.  
 
Dylech fod yn gyfrifol drwy’r amser pan eich bod ar-lein ac os ydych yn defnyddio’r Rhyngrwyd adref neu mewn man cyhoeddus, Peidiwch ag achosi niwed neu dramgwyddo eraill pan yn defnyddio’r Rhyngrwyd. 

Category