Dal Dy Dir – Seibiant ar gyfer Teuluoedd ag Anableddau

Mae Dal Dy Dir yn darparu seibiant a thoriad â chymorth ar gyfer teuluoedd ag anableddau. Rydym yn deall y gall cost gwyliau arbenigol fod yn ormodol, felly rydym wedi creu pecyn gwyliau â chymorth am gyfnod byr o 6 diwrnod yn ein prif leoliad yn y Drenewydd, Powys. Rydym yn credu y gallwn helpu teuluoedd o fewn eich awdurdod ar gost is na llawer o ddarparwyr ac rydym wedi creu ystod o wasanaethau, o wyliau â chymorth hyd at leoliadau preswyl dan oruchwyliaeth 24 awr. Fel enghraifft, mae cost toriad â chymorth am 6 noson gyda rhaglen lawn o weithgareddau dyddiol gan staff cymwysedig yn cychwyn ar £1,500. At hynny, mae pecynnau â chymorth ychwanegol ar gael, y gellir eu gweld ar https://daldydir.co.uk/

 

Mae Dal Dy Dir yn sefydliad elusennol sy’n gweithio gydag unigolion a’u teuluoedd gydag Awtistiaeth ac anableddau eraill. Wrth ddefnyddio’n safle gwledig pedair erw yn y Drenewydd, Canolbarth Cymru, mae Dal Dy Dir yn gallu cynnig lleoliadau seibiant mewn argyfwng, toriadau seibiant a gwasanaethau dydd. Mae gennym athroniaeth o weithio gydag unigolion ynghyd â’u teuluoedd gan ddefnyddio agwedd deuluol gynhwysol i sicrhau’r canlyniad mwyaf cadarnhaol posib ar gyfer yr hir dymor. Â phob un ohonynt yn bersonau proffesiynol profiadol, caiff aelodau’n tîm eu dethol yn ofalus ar sail eu hymroddiad i’r elusen ac i’w chleientiaid.
 

Drwy weithgareddau dyddiol, cynllun datblygu unigol a chymorth ac anogaeth barhaus, mae’n toriadau â chymorth yn gwneud gwahaniaeth enfawr i heriau mae’r teuluoedd yn eu hwynebu.  Mae mynediad i sesiynau hyfforddi un i un yn rhoi gofod i aelodau’r teulu drafod eu problemau, gwneud trefniadau i ymdopi ag argyfwng a symud ymlaen. Mae hyfforddi, cynghori ac ymyrraeth mewn argyfwng i gyd yn rhan o’r ymyraethau gaiff eu cynnig. Golyga hyn y gallwn dargedu problemau ehangach o fewn cyd-destun teulu a datblygu cynlluniau ar gyfer yr amser y bydd teuluoedd yn dychwelyd adref.
 

Mae’r adeilad ym Mythynnod Gwledig Y Goedwig yn gyfadeilad hyfryd pedair erw, yn llochesu mewn dyffryn Cymreig bendigedig, sy’n cynnig pedwar bwthyn diddos a chysurus gyda holl amwynderau cartref.  Mae’r cyrtiau tennis, yr ystafell chwaraeon, yr ardal chwarae, y padogau a’r gerddi aeddfed eang yn cynnig i Dal Dy Dir y rhychwant angenrheidiol. Defnyddiwn amrywiaeth o anifeiliaid fel cyfryngau dysgu therapiwtig gan gynnwys geifr, defaid ac ieir a darparwn wersi dysgu synhwyraidd drwy’n sesiynau Ysgol y Goedwig a’n gweithdai cerdd er mwyn rhoddi i’r holl deulu gyfle i ddysgu sgiliau newydd mewn amgylchedd cynnes a diogel lle mae cymorth wrth law. Mae pawb angen gwyliau ac mae rhaglen arloesol Dal Dy Dir yn dwyn teuluoedd ynghyd, yn creu atgofion ac yn cefnogi brodyr a chwiorydd a’r holl deulu mewn awyrgylch gartrefol lle gall pawb ymlacio heb ofni beirniadaeth.

 

Rhif Ffôn: 01686 621821

Cyfeiriad E-bost: 
[email protected]

Cyfeiriad Gwefan: https://daldydir.co.uk/