Cymorth i Fenywod Cyfannol

Cymorth i Fenywod Cyfannol yw'r brif asiantaeth cam-drin domestig yn Sir Fynwy a Thorfaen. Mae'n elusen sy'n rhoi cefnogaeth ymarferol ac emosiynol, gwybodaeth a lloches i fenywod a phlant sy'n profi cam-drin domestig, neu sydd wedi profi cam-drin domestig yn y gorffennol.

Mae Cymorth i Fenywod Cyfannol yn darparu gwasanaethau ym mhob rhan o Sir Fynwy yn cynnwys y Fenni, Trefynwy, Cil-y-coed, Cas-gwent a'r cymunedau gwledig o amgylch.

Mae'r gwasanaeth yn un 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn, ac mae ar gael i unrhyw fenyw neu blentyn sy'n gofyn amdano, beth bynnag eu cefndir neu amgylchiadau. Ni ddylai neb fyw gyda cham-drin domestig a cheisiwn ei herio yn ei holl ddulliau drwy gynnig cefnogaeth, gwybodaeth a lloches, a thrwy godi ymwybyddiaeth yn y gymuned drwy addysg, hyfforddiant, cyhoeddusrwydd a chydlynu gydag asiantaethau eraill. Mae'r gwasanaethau'n cynnwys:

  • Lloches

  • Gweithiwr Ieuenctid neilltuol

  • Gwaith Ieuenctid

  • Hyfforddiant

  • Rhaglen Rhyddid (sesiwn wythnosol o 12 sy'n dynodi'r tactegau mae tramgwyddwyr yn eu defnyddio, a'r effeithiau y gall cam-drin domestig ei gael ar fenywod a phlant)

  • Prosiect Mentora Gwrywod


Blwch Post 31, Y Fenni, Sir Fynwy, NP67 5EB.

 

Ebost: [email protected]

Rhif Ffon: 01873 859011