Cyflog Mamolaeth Statudol (CMS)

Mae’r Cyflog Mamolaeth Statudol (CMS) yn daliad wythnosol gan gyflogwyr i’w cyflogeion neu’u cyn-gyflogeion. Mae cyflogwr yn talu  CMS i’r menywod hynny sydd wedi eu cyflogi ganddynt cyn eu bod yn dod yn feichiog ac yn ystod eu beichiogrwydd. Felly, os nad oeddech wedi eich cyflogi yn ystod eich beichiogrwydd, nid oes hawl gennych i hawlio CMS. Ond efallai bod modd i chi dderbyn Lwfans Mamolaeth gan y Ganolfan Byd Gwaith.

 

Mae menywod yn gymwys i dderbyn CMS, p’un ai eu bod yn bwriadu dychwelyd i weithio i’r cyflogwr hwnnw ai peidio.

 

Nid oes terfynau oedran er mwyn bod yn gymwys ar gyfer CMS. Os ydych yn iau na 16 mlwydd oed, mae modd i chi fod yn gymwys am CMS os yw eich cyflogwr yn cwrdd â’r meini prawf.

 

Mae modd talu CMS am uchafswm o  39 wythnos.

 

Y dyddiad pwysig o ran cyfrif eich CMS yw’r dyddiad y mae eich babi i’w eni, ac nid y dyddiad y caiff eich babi ei eni. Mae’r wythnos yr ydych yn disgwyl i’ch babi gael ei eni yn aml yn cael ei chyfeirio ati fel  EWC - Expected Week of Childbirth

 

Mae’r swm o CMS yr ydych yn derbyn yn dibynnu ar faint yr ydych yn ennill.  

 

Os ydych yn meddu ar fisa sydd yn eich caniatáu i fyw a gweithio yn y DU ond na sydd yn caniatáu i chi dderbyn arian cyhoeddus, efallai y byddwch dal yn medru derbyn CMS os ydych yn cwrdd â’r amodau hawl i dderbyn.  Mae’r amodau hawl i dderbyn CMS yn ddibynnol ar eich cyflogaeth a hanes eich enillion. Yn sgìl hyn, nid yw’r CMS yn gyfystyr ag arian cyhoeddus.

 

Os ydych yn credu eich bod yn gymwys i dderbyn CMS, efallai y byddai’n ddefnyddiol i chi geisio cadarnhau'r wythnos y byddwch yn gymwys ar gyfer ei dderbyn. Mae hwn yn ddyddiad pwysig iawn.  

 

Yr wythnos gymwys  yw’r 15fed wythnos cyn bod eich babi i’w eni. Mae’r diffiniad o wythnos gymwys yn gyfnod o 7 diwrnod sydd yn dechrau ganol nos rhwng dydd Sadwrn a dydd Sul.

 

Er mwyn cadarnhau eich wythnos gymwys, defnyddiwch galendr a chadarnhewch y dydd Sul ar gyfer yr wythnos yr ydych yn disgwyl y bydd y babi yn cael ei eni. Yna, cyfrwch nôl 15 dydd Sul (Peidiwch â chynnwys y dydd Sul yn ystod yr wythnos yr ydych yn disgwyl y bydd eich babi yn cael ei eni).

 

Yna’r 15fed dydd Sul yw dechrau eich wythnos gymhwyso.

 

Enghraifft:

Babi i’w eni 11 Gorffennaf

Wythnos yr ydych yn disgwyl i’r babi ei ni 7 Gorffennaf

15 dydd Sul cyn hynny yw’r 24ain Mawrth

Felly, yr wythnos yw’r 24ain Mawrth i 30ain Mawrth.

 

Fel arfer, mae diffiniad o wythnos yn y canllaw hwn yn gyfnod o 7 diwrnod sydd yn dechrau ganol nos rhwng dydd Sadwrn a dydd Sul. Ond os yw eich CMS yn dechrau ar ddiwrnod arall o’r wythnos na sydd yn ddydd Sul, yna mae wythnos yn eich Cyfnod Cyflog Mamolaeth yn golygu saith diwrnod gan ddechrau o’r diwrnod pan oedd eich Cyfnod Cyflog Mamolaeth wedi dechrau. Er enghraifft, os yw eich Cyfnod Cyflog Mamolaeth yn dechrau ar ddydd Iau, mae’r wythnosau yn eich Cyfnod Cyflog Mamolaeth yn mynd o ddydd Iau i ddydd Mercher.

 

Pwy yw eich cyflogwr?

 

Eich cyflogwr yw rhywun sydd yn gyfrifol am dalu cyfran y cyflogwr o’ch cyfraniadau YC Dosbarth  1 YC (neu’n gyfrifol am hyn pe baech yn ennill cyflog digonol neu’n ddigon hen i dalu hyn. Nid oes rhaid i gael cytundeb ysgrifenedig o ran eich gwasanaeth, Ac nid oes rhaid i’ch cyflogwr  fod wedi gwneud unrhyw gyfraniadau YC ar eich rhan.