Bwrdd Diogelu Plant De Ddwyrain Cymru (SEWSCB)

Mae Deddf Plant  2004 yn gosod dyletswydd ar bob Awdurdod Lleol er mwyn sefydlu Bwrdd Diogelu Plant Lleol (LSCB). 

O’r 1af Ebrill 2013, unwyd y pum bwrdd Bwrdd plant Gwasanaethau Lleol yn y rhanbarth er mwyn creu un Bwrdd Iechyd Diogelu Plant De Ddwyrain Cymru (SEWSCB). Mae’r  SEWSCB yn gwasanaethu ardaloedd Awdurdod Lleol yn Sir Fynwy,  Blaenau Gwent, Torfaen, Casnewydd a Chaerffili.

Pwrpas y Bwrdd yw cydlynu gwaith diogelu plant aml-asiantaeth a sicrhau  effeithiolrwydd y gwaith hwnnw er mwyn gwella canlyniadau i blant a phobl ifanc.  

Gweledigaeth y Bwrdd yw ‘Bydd yr holl blant a phobl ifanc sydd yn byw yn Ne Ddwyrain Cymru yn cael eu diogelu rhag camdriniaeth ac esgeulustod, yn byw mewn cartrefi diogel a chymunedau ac yn cael eu cefnogi i wireddu eu potensial llawn.'

Mae diogelu a hyrwyddo lles i blant a phobl ifanc yn cael ei ddiffinio fel:

Diogelu plant rhag cael eu cam-drin 
Atal unrhyw nam i iechyd a datblygiad plentyn 
Sicrhau fod plant yn cael tyfu fyny mewn awyrgylch diogel, gyda darpariaeth gofal diogel ac effeithiol a chreu cyfleoedd er mwyn caniatáu plant i wireddu eu potensial, beth bynnag yw hwnnw.  

Mae’r Bwrdd yn dwyn ynghyd uwch gynrychiolwyr o’r holl fudiadau sydd yn gweithio gyda phlant a’u teuluoedd yn y rhanbarth:

Gwasanaethau Plant y Pum Awdurdod Lleol, Gwasanaethau Oedolion, Tai, Gwasanaethau Addysg a Throseddu Ieuenctid,  Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Heddlu Gwent, Ymddiriedolaeth Prawf Wales, Gwasanaeth Cynghori a Chynorthwyo Llys i Blant a Theuluoedd (CAFCASS), Barnardos, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent a Chynghrair Gwirfoddoli Torfaen 

Rhaid i’r aelodau sicrhau fod y canlynol yn eu lle 

Datganiad clir o’u cyfrifoldebau diogelu (ar lefel unigol, proffesiynol ac aml-asiantaeth)
Hyfforddiant i’r holl staff a gwirfoddolwyr sydd yn dod i gysylltiad gyda’r plant, pobl ifanc a’u teuluoedd 
Gweithdrefnau recriwtio a diogelu dilys 
Polisïau a gweithdrefnau clir ar gyfer ymateb i bryderon am ddiogelwch plant gan gynnwys rheoli cyhuddiadau yn erbyn staff a gwirfoddolwyr a phobl sy’n codi’r pryderon yma 
Trefniadau effeithiol ar gyfer gweithio gyda / rheoli gwybodaeth ag asiantaethau eraill 

Aelodaeth:

Rhaid i aelodau’r Bwrdd fedru:
Siarad ar ran eu hasiantaeth ag awdurdod  
Ymrwymo eu hasiantaeth ar faterion practis/polisi
Cymryd cyfrifoldeb i weithredu ymrwymiadau eu hasiantaeth i’r Bwrdd  
Cyfieithu amcanion y Bwrdd i mewn i weithgareddau o ran eu hasiantaeth eu hunain
Cyfrannu at ddatblygiad y Bwrdd a darparu her briodol i’r Bwrdd

Mae’r Bwrdd yn dymuno sicrhau’r canlyniadau canlynol dros y tair blynedd nesaf: Ni fydd plant yn profi niwed yn sgil esgeulustod  
Ni fydd pobl ifanc yn eu harddegau yn cael eu niweidio yn sgil hunan-niweidio/hunanladdiad, mynd ar goll, camddefnyddio cyffuriau ac  alcohol, cam-fanteisio’n rhywiol, ymgysylltu mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol neu droseddol
Plant a phobl ifanc sydd yn byw gyda thrais yn y cartref, materion iechyd meddwl ymhlith rhieni a/neu rhieni yn camddefnyddio sylweddau - sicrhau eu bod yn derbyn y cymorth sydd angen arnynt yn ddigon cynnar er mwyn medru gwella pethau  

Mae cynllun strategol tair blynedd gan y Bwrdd sydd yn amlinellu’r hyn y mae am gyflawni, sut i fynd ati i wneud hyn a sut i wybod a yw hynny wedi bod yn effeithiol.  

 

Cyfeiriad Gwefan : www.sewsc.org.uk

Break the Silence, Break the Suffering video clip

E-bost : [email protected]

Category