Atal Bwlio

Mae Cyngor Sir Fynwy yn ceisio creu awyrgylch  lle y mae plant a phobl ifanc yn llai tebygol o gael eu bwlio.  
 
Mae rôl gan bawb ohonom i’w chwarae er mwyn creu awyrgylch a hinsawdd lle y mae plant a phobl ifanc yn teimlo’n ddiogel a’u bod yn cael eu gwerthfawrogi,  a hynny er mwyn atal bwlio rhag ffynnu. 
 
Mae’r Grŵp Atal Bwlio yn gweithio i wella’r ddealltwriaeth o’r hyn yw bwlio ymhlith plant, pobl ifanc, gweithwyr proffesiynol a rhieni/gofalwyr. Mae’r grŵp wedi gweithio gyda Chymunedau’n Gyntaf a grwpiau o blant a phobl ifanc er mwyn creu dwy daflen wybodaeth, gan ddefnyddio diffiniad Sir Fynwy o fwlio:
 
' Ymgais fwriadol, barhaol i niweidio neu gywilyddio rhywun ac sydd yn aml yn cynnwys anghydbwysedd o ran pŵer lle y mae person neu grŵp o bobl yn achosi niwed emosiynol a/neu gorfforol yn fwriadol a throsodd a throsodd i berson arall neu grŵp o bobl arall.'
 
Mae’r taflenni ‘Sut i gadw’n ddiogel ac aros yn hapus' wedi eu dylunio ar gyfer plant a phobl ifanc.

Category