Amddiffyn Plant (Sir Fynwy)

Rydym yn delio’n ddifrifol ag unrhyw adroddiad posib o blentyn yn cael ei gam-drin. Mae hwn yn flaenoriaeth o ran gweithredu a chynnig help. 
 
Mae Cyngor Sir Fynwy yn credu fod yr holl blant a phobl ifanc yn Sir Fynwy yn meddu ar yr hawl i fod yn ddiogel ac yn haeddu’r cyfle i wireddu eu potensial llawn.  
 
Mae rôl a chyfrifoldebau’r Cyngor yn cael eu cydnabod o ran diogelu a hyrwyddo lles plant, gan gynnwys y cyfraniad y mae’n rhaid gwneud er mwyn gweithio gydag asiantaethau eraill er mwyn diogelu lles y plant yn y sir.  
 
Mae Bwrdd Diogelu Plant De Ddwyrain Cymru yn dwyn cynrychiolwyr ynghyd o’r prif asiantaethau a gweithwyr proffesiynol sydd yn gyfrifol ar gyfer helpu i amddiffyn plant rhag niwed ac esgeulustod yn Sir Fynwy. 
 
Edrychwch ar  Bolisi Diogelu Sir Fynwy   ac mae gofyn i holl Ysgolion a Darparwyr Addysg  Cyn-Ysgol Cymeradwy Sir Fynwy i lynu wrth hyn. 

Gyda phwy y dylid cysylltu os ydych bod plentyn yn cael ei gam-drin:
 
Gweithiwr Cymdeithasol Ar Ddyletswydd: 01291 635669
 
Tîm Dyletswydd Argyfwng: 0800 328 4432 (Y Tu Hwnt i Oriau Swyddfa) 

Tîm Diogelu Sir Fynwy:
 
Rheolwr: 07795334986
 
Swyddog Dynodedig ar gyfer Diogelu mewn Addysg: 07917 707343

Category