Adsefydlu Anaf i'r Ymennydd a Datblygu (BIRD)

Mae BIRD yn ceisio trin pobl - o bob oedran a phob lefel o ddifrifoldeb - sydd wedi cael niwed i’w hymennydd.  Mae’r bobl y mae BIRD yn eu trin wedi eu heffeithio gan:
 
Strôc, Awtistiaeth, Parlys yr Ymennydd, Camffurfiadau cynhenid, Niwed i’r pen, Oedi o ran datblygiad,  Dyslecisa, Dyspracisa, Gorfywiogrwydd/anhwylder diffyg canolbwyntio, Anhwylderau ymddygiad / emosiynol, trafferthion dysgu amhenodol eraill.
 
Mae’r driniaeth hon yn unigryw ac yn ychwanegu at y dulliau mwy traddodiadol megis meddyginiaeth ac addysg addasedig.  Y nod yn y pendraw yw gwella bywydau’r cleifion a’u gofalwyr mewn modd dramatig.  
 
Mae rhai o’r triniaethau i blant sydd yn cael eu cynnig ar gyfer y sawl sydd o dan anfantais gorfforol a/neu feddwl difrifol ac efallai’n ddall neu heb unrhyw reolaeth o’u pen. Mae eraill ond yn wynebu trafferthion dysgu cymedrol, gorfywiogrwydd neu anhwylderau ymddygiad ac yn derbyn addysg arferol.
Mae BIRD yn aml yn llwyddo i wella bywydau’r mwyafrif helaeth o bobl sydd yn dod i’n gweld
 
 
 

Cyfeiriad Gwefan : www.b-i-r-d.org.uk

Rhif Ffon : 0800 0286256