Absenoldeb Rhiant a Rennir

Mae rhieni yn medru rhannu hyd at 50 wythnos o absenoldeb rhiant a 37 wythnos o gyflog statudol, sydd yn gyfwerth â’r Cyflog Mamolaeth a Thadolaeth Statudol. Mae hyn yn ychwanegol at y Cyflog Tadolaeth Statudol.

Bydd mamau dal yn gorfod cymryd pythefnos cychwynnol o absenoldeb mamolaeth ar ôl yr enedigaeth, a byddant yn derbyn y Cyflog Absenoldeb Statudol yn ystod y cyfnod hwn. Wedi hyn, mae modd dewis o’r sefyllfaoedd canlynol:

*bydd y fam yn medru cymryd 50 wythnos o absenoldeb mamolaeth a derbyn  37 wythnos o’r Cyflog Mamolaeth Statudol; neu

*mae’r fam yn medru dychwelyd i’r gwaith ar ôl pythefnos, ac yna mae’r tad yn medru cymryd 50 wythnos o absenoldeb rhiant a rennir ac mae modd talu’r 37 wythnos sydd ar ôl o’r Cyflog Mamolaeth Statudol i’r tad; neu

*mae’r fam a’r tad yn medru rhannu 50 wythnos o absenoldeb a’r 37 wythnos o Gyflog Mamolaeth Statudol rhyngddynt.  

* Bydd rhieni yn medru mynd ar absenoldeb  ar yr un pryd.

Hawliau cyflogaeth:

Bydd rhieni sydd yn cymryd absenoldeb rhiant a rennir yn cadw’u hawliau cyflogaeth, megis unrhyw gynnydd yn eu cyflogau a’u gwyliau.  

Bydd unrhyw un sydd yn cymryd absenoldeb rhiant am hyd at 26 wythnos yn meddu ar yr hawl i ddychwelyd i’r un swydd. Os yw’r cyfnod absenoldeb yn fwy na 26 wythnos, mae’n rhaid iddynt gael cynnig yr un swydd neu swydd debyg.  

Yr hawl i absenoldeb rhiant a rennir:

Er mwyn bod yn gymwys am absenoldeb rhiant a rennir, rhaid i’r ddau riant fod wedi gweithio 26 wythnos gyda’r cyflogwr erbyn dechrau'r 15fed wythnos cyn bod y babi i’w eni.  

Mae angen i’r ddau riant i gael eu cyflogi gan yr un cyflogwr tan fod eu habsenoldeb rhiant yn dechrau.  

Beth sydd angen i mi ei ddweud wrth fy nghyflogwr?

Rhaid i chi roi hysbysiad i’ch cyflogwr o’ch bwriad i gymryd absenoldeb rhiant a rennir ond nid oes rhaid i chi gadw at hyn.  

Bydd mamau sydd, cyn bod y babi yn cael ei eni, yn rhoi hysbysiad terfynol o’u bwriad i gymryd absenoldeb rhiant a rennir, yn medru dileu hyn hyd at chwe wythnos ar ôl yr enedigaeth, fel bod modd iddynt barhau ar absenoldeb mamolaeth.

Rhaid i chi i roi hysbysiad ffurfiol o wyth wythnos ynglŷn ag unrhyw absenoldeb  yr ydych yn bwriadu ei gymryd a bydd angen i hyn gynnwys:

*enwau a rhifau Yswiriant Cenedlaethol y tad (neu bartner y fam) a’r fam

*cyfanswm yr absenoldeb mamolaeth a’r cyflog neu lwfans mamolaeth y mae’r fam wedi derbyn.

 

Byddwch yn medru newid eich cynlluniau hyd at ddwywaith yn ystod eich absenoldeb.  

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.