9 Awgrym Gwrth-Fwlio i Rannu Â’ch Plentyn

Mae bwlio yn brofiad hunllefus. Er ei fod yn ymddygiad creulon ac anŵraidd, y gwir trist ydy bod rhai pobl yn parhau i fwlio fel oedolion; nid yw'n rhywbeth sy'n diflannu unwaith i chi orffen yn yr ysgol uwchradd. Dyna pam, yn ogystal â dysgu plant i adrodd bwlio, mae'n bwysig iddynt ddysgu sut i ymdopi ag ymddygiad bwlio, adeiladu gwydnwch fel nad yw'n gallu bod mor niweidiol.
 
Mae Meic, y llinell gymorth gwybodaeth, cyngor ac eiriolaeth i blant a phobl ifanc yng Nghymru, wedi rhannu ychydig o gyngor cyffredin sy'n cael ei gynnig i bobl ifanc sy'n cysylltu am fwlio.
 
Os hoffai'ch plant chi siarad gyda rhywun am fwlio neu rywbeth arall, gallant gysylltu â Meic. Meic ydy'r llinell gymorth gwybodaeth, cyngor ac eiriolaeth i rai 0-25 yng Nghymru.
 
Gallant gysylltu â Meic ar y:
 
ffôn (080880 23456)
neges testun (84001)
negeseuo ar-lein (www.meic.cymru)
neu e-bost ([email protected])
 
Maent yn agored rhwng 8am a hanner nos. Mae'r gwasanaeth yn gyfrinachol ac yn rhad ac am ddim.
 
1. Deall nad yw'n fai arnoch chi, ac nid ydych chi ar ben eich hun.
 
Mae bwlio yn ymddygiad sy'n cael ei ddysgu ac mae rhai pobl yn defnyddio hyn i guddio neu i ymdopi â phroblemau eu hunain. Gall rhesymau am fwlio cynnwys anhapusrwydd; cael eu bwlio eu hunain; anniogelwch a chenfigen.

2. Rhannwch beth sy'n digwydd i chi gyda ffrind(iau) agos.
 
Ffrindiau gallech chi ymddiried ynddynt a fydda'n hapus i gerdded/bod gyda chi pan fydd y bwli o gwmpas. Mae pobl yn llai tebygol o fwlio pan fydd ffrindiau eraill o gwmpas. Gallech chi hefyd siarad gydag aelod staff yn eich ysgol/coleg, fel cynghorydd neu swyddog lles.
 
3. Gwarchod eich teimladau o alw enwau ac ymddygiad niweidiol.
 
Os yw rhywun yn dweud rhywbeth niweidiol i chi, dychmygwch eich hun yn dal y geiriau yma ac yn eu taflu i mewn i'r bin! Dilynwch hyn gyda meddwl neu farn bositif ohonoch chi'ch hun, fel "dwi'n hoffi fy hun", neu "Dwi'n glyfar"; byddech chi'n cael eich synnu pa mor bwerus gall hyn fod.
 
4. Tacteg hunanamddiffyniad pwerus ydy i gerdded i ffwrdd o'r sefyllfa yn hyderus
 
Bydd hyn yn cadw chi'n ddiogel ond hefyd yn gyrru neges gref i'r person sydd yn cyflawni'r bwlio nad ydych chi'n barod i gael eich tynnu i mewn. Gallech chi ddweud rhywbeth niwtral fel, "Welai di wedyn" wrth adael.
 
5. Os ydych chi'n teimlo'n ddigon diogel, siaradwch gyda'r person sydd yn gwneud y bwlio.
 
Efallai bydd hyn yn helpu datrys y sefyllfa. Efallai byddech chi'n darganfod nad ydynt yn ymwybodol o sut mae eu hymddygiad yn effeithio arnoch chi. Os yw'r bwlio yn fwy difrifol ac yn cynnwys (neu gallai gynnwys) trais corfforol, siaradwch gydag oedolyn gallech chi ymddiried ynddynt fydd yn gallu helpu rhoi diwedd ar y bwlio.
 
6. Rhowch dro ar hobïau newydd neu wneud mwy o'r pethau rydych chi'n ei fwynhau.
 
Gall gymryd rhan mewn gweithgareddau positif weithio gwyrthiau gyda'ch hyder a'ch lles, yn ogystal â rhoi cyfle i chi wneud ffrindiau newydd sydd yn rhannu'ch diddordebau. Mae teimlo'n dda amdanoch chi'ch hun a chael rhwydwaith o ffrindiau da yn gallu helpu lleihau'r effaith mae ymddygiad bwlio yn ei gael arnoch chi.
 
7. Ymarfer Corff Mae ymarfer corff yn gwneud pobl yn hapusach, lleihau straen a'ch cadw'n iachach.
 
Os ydych chi'n poeni neu'n teimlo straen am fwlio, ceisiwch wneud ychydig o weithgareddau corfforol, fel mynd am dro hir, nofio, a chwarae gemau tîm.
 
8. Darganfod os oes cynllun cyfoed/cyfryngu yn eich ysgol/goleg.
 
Gall cyfryngu helpu gyda materion bwlio, gwrthdaro a pherthynas yn torri lawr.
 
9. Siaradwch gyda Meic neu wasanaeth tebyg.
 
Maent yn cynnig cyngor a chefnogaeth gyfrinachol, am ddim i helpu chi i wneud newid.

Category