Pwy all gael mynediad at y cynnig?

Cynnig Gofal Plant Cymru

1. Beth yw'r Cynnig Gofal Plant?

2. Pryd y gall teuluoedd gael mynediad i'r cynnig?

3. Pwy all gael mynediad at y cynnig?

4. Eithriadiadau i Gymhwysedd

5. Hawl am wyliau

6. Gweld y darparwyr sydd wedi ymuno â’r cynnig

7. A phwy ddylwyn gysylltu?

8. Ddechrau eich cais yma 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Er mwyn cael mynediad at elfen gofal plant y cynnig mae'n rhaid i rieni a gwarcheidwaid:

Fod yn gyflogedig neu'n hunangyflogedig. Mae'n rhaid i'r ddau riant fod yn gweithio mewn teulu dau riant, neu'r unig riant yn gweithio mewn teulu unig riant. Os yw rhieni wedi gwahanu, bydd y rhiant sydd â gwarchodaeth sylfaenol yn gymwys i dderbyn y cynnig (os yw'n bodloni'r meini prawf cymhwysedd). Pan fydd rhieni'n rhannu gwarchodaeth gyfartal bydd angen enwebu un rhiant fel y rhiant arweiniol ar gyfer y cynnig.

Yn ennill isafswm wythnosol o 16 awr ar yr isafswm cyflog cenedlaethol (ICC) neu'r cyflog byw cenedlaethol (CBC) (ar gyfradd gyfredol 21-24 ICC a CBC yn y drefn honno).

Rhieni sy'n ennill cyfwerth ag 16 awr yr wythnos neu fwy (ICC/CBC), ond llai na £100k y flwyddyn.

Bydd angen i rieni brofi eu bod yn gweithio o leiaf 16 awr yr wythnos (neu gyfatebol), drwy eu henillion. 

Os yw'r rhieni wedi gwahanu ond nad ydynt yn rhannu gwarchodaeth gyfartal, bydd y rhiant sydd â gwarchodaeth sylfaenol yn gymwys i dderbyn y cynnig (os yw'n bodloni'r meini prawf cymhwysedd).  Pan fydd rhieni'n rhannu gwarchodaeth gyfartal bydd angen enwebu un rhiant fel y rhiant arweiniol ar gyfer y cynnig. 

Bydd angen i rieni, gwarcheidwaid, llys-rieni a rhieni sy'n byw yn y cartref fodloni'r meini prawf cymhwysedd er mwyn i blentyn sy'n byw yn yr aelwyd allu derbyn y cynnig. 

 

 

Gall rhieni sydd ar gyfnod Absenoldeb Rhieni wneud cais am y cynnig gofal plant os ydynt yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd cyn yr absenoldeb rhieni statudol.  Fodd bynnag, dim ond yn ystod cyfnod absenoldeb rhieni statudol y mae cymhwysedd ar gyfer y cynnig gofal plant yn gymwys. 

 

Os bydd rhiant yn methu â pharhau i fod yn gymwys, bydd cyfnod eithrio dros dro o 8 wythnos yn cael ei roi a byddant yn gallu parhau i gael mynediad at y cynnig.