Pryd y gall teuluoedd gael mynediad i'r cynnig?

Cynnig Gofal Plant Cymru

1. Beth yw'r Cynnig Gofal Plant?

2. Pryd y gall teuluoedd gael mynediad i'r cynnig?

3. Pwy all gael mynediad at y cynnig?

4. Eithriadiadau i Gymhwysedd

5. Hawl am wyliau

6. Gweld y darparwyr sydd wedi ymuno â’r cynnig

7. A phwy ddylwyn gysylltu?

8. Ddechrau eich cais yma 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bydd y cynnig yn dechrau o'r tymor ar ôl pen-blwydd plentyn yn dair oed nes iddo/iddi gael cynnig lle addysg llawn amser – yn cyd-fynd â'r ddarpariaeth Meithrin Cyfnod Sylfaen. Diffinnir dyddiadau'r tymhorau  isod, ble bynnag mae'r gwyliau ysgol yn disgyn.

Os bydd eich plentyn yn troi'n 3 oed rhwng y dyddiadau hyn, bydd yn gymwys o'r tymor canlynol. Gweler isod:

O                                             I                                               Y Tymor Cymwys

1af Ionawr                              31ain Mawrth                         Tymor yr Haf 

1af Ebrill                                 31ain Awst                             Tymor yr Hydref

1af Medi                                  31ain Rhagfyr                        Tymor y Gwanwyn 

Gall rhieni fanteisio ar y cynnig gofal plant ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod hwn, cyn belled â'u bod yn gymwys i wneud hynny. Dylai rhieni allu cael mynediad at y cynnig o ba bynnag bwynt a ddymunant yn ystod y tymor hwnnw, ar yr amod bod eu plentyn yn gymwys o ddechrau'r tymor hwnnw, neu'n gynharach. Mae hyn yn cynnwys rhieni sy'n symud i'r ardal neu'n cael gwaith.

Ni fydd plant yn gymwys i dderbyn y cynnig o ofal plant mwyach o'r adeg pan fyddant yn cael cynnig lle addysg amser llawn gan eu hawdurdod lleol.

 

These are the provisional dates for applying and will be confirmed nearer the times.  Please check with the Monmouthshire Childcare Offer Facebook Page for confirmation.  Please do not apply before the application date as applications will not be processed and you will have to complete the application form again. 

 

DOB O                     DOB i                            Caniateir                                  Ceisiadau Agored             Dechrau yn yr Ysgol

01/01/2017                  31/03/2017                Ebrill 2020 - Awst 2021                 24/02/2020                       Medi 2021

01/04/2017                  31/08/2017                Medi 2020 - Awst 2021                 08/06/2020                        Medi 2021

 

Cyn i chi wneud cais, gwnewch yn siŵr eich bod gyda chi: 

  • Tystysgrif geni'r plentyn
  • Ffurflen Talu Treth Gyngor gyfredol 
  • Cyflogedig: Slipiau cyflog y tri mis diwethaf (ar gyfer y ddau riant) neu lythyr gan gyflogwr yn cadarnhau absenoldeb mamolaeth, tadolaeth neu salwch. (Os ydych yn newydd i'r swydd heb unrhyw slipiau cyflog, anfonwch gadarnhad o gyflogaeth oddi wrth y cyflogwr.)
  • Hunan-gyflogedig: ffurflen hunanasesu ar gyfer y flwyddyn ariannol flaenorol (neu lythyr yn cadarnhau hunangyflogaeth os yn y flwyddyn gyntaf.)
  • Amgylchiadau Eithriadol: Tystiolaeth o fudd-dal analluogrwydd, lwfans gofalwr, lwfans anabledd difrifol neu lwfans cyflogaeth a chymorth.