Prosiect Acorn

Ariannir Prosiect Acorn Sir Fynwy gan grant Teuluoedd yn Gyntaf, rhaglen arloesi Llywodraeth Cymru sy'n canolbwyntio ar ataliad ac ymyrraeth gynnar ar gyfer teuluoedd, yn benodol y sawl sy'n byw mewn tlodi.
 
Mae Prosiect Acorn yn gweithio gyda theuluoedd mewn angen sydd ag un plentyn neu fwy 4-18 oed ledled Sir Fynwy, a hefyd teuluoedd gydag un plentyn neu fwy 0-3 oed mewn ardaloedd nad sy'n rhan o fenter Dechrau'n Deg.
 
Prif nod y prosiect yw cefnogi teuluoedd i sicrhau bod rhieni'n gwella eu sgiliau rhianta, hyder, llesiant a'u perthynas gyda'u plentyn/plant.
 
Mae Prosiect Acorn hefyd yn anelu at wella datblygiad plant.
 
Mae'r prosiect yn ceisio cyflawni hyn trwy amrywiaeth o ymyriadau a chefnogaeth i rieni:
 
Cyrsiau ac ymyriadau i rieni yn seiliedig ar dystiolaeth:
- Rhaglenni rhianta y Blynyddoedd Rhyfeddol (grwpiau a sesiynau un i un ar gyfer rhieni/gofalwyr gyda phlant 0-12 oed)
- Rhaglenni rhianta Ymagwedd Solihull - Gweithdy deall rhieni gyda'r glasoed
- Rhaglen Gwylio, Aros a Rhyfeddu
- Rhaglen rhianta 3 Cham (sgiliau a strategaethau i ddelio gyda phobl ifanc heriol yn eu harddegau).
 
 
Rhaglenni grŵp strwythuredig o gefnogaeth ar gyfer rhieni/gofalwyr:
- Cyrsiau maeth
- Cyrsiau adeiladu hyder
- Rhaglen Chi a'ch Teulu
 
Pecynnau cefnogaeth rhianta personol
- Hyfforddiant toiled
- Diogelwch yn y cartref
- Diddyfnu
- Bwydo o'r fron
- Cwsg
- Gofalu am fabi
- Iaith a chwarae
- Maeth
- Dod i adnabod eich babi
 
Cefnogaeth grŵp galw heibio
- Rhaglenni Iaith a Chwarae
- Gweithdy Solihull ar gyfer Rhieni Glasoed
 
Cefnogaeth datblygiad iaith gynnar ar y cyd â rhaglen Dechrau'n Deg:
- Rhaglen Lleferydd ac Iaith Tsimpansïaid Siaradus
 
Cefnogaeth Datblygiad Plant
- Lleoliadau crèche yng Nghanolfan Acorn, y Fenni, ar gyfer plant sy'n cael eu hadnabod fel rhai sy'n datblygu'n hwyr neu sydd ag anabledd (oed 18 mis - 3 mlwydd oed)
 
Cefnogaeth crèche symudol i alluogi i rieni gael mynediad at wasanaethau
 
I gael mynediad at wasanaethau Prosiect Acorn, rhaid cwblhau ffurflen gyfeirio a chael cymeradwyaeth y panel gyfeirio sy'n cwrdd unwaith yr wythnos. Gellir lawrlwytho'r ffurflen gyfeirio ar waelod y dudalen hon.
 
E-bost: [email protected]
Ffôn: 01873 735430
Enw Cyswllt: Clair Line
Cyfeiriad: Ysgol Gynradd Deri View, Lôn Llwynu, Y Fenni, NP7 6AR

 

 

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r hyn sydd yn digwydd yng Nghanolfan Acorn, cysylltwch gyda’r Ganolfan.

To book a room, please email [email protected]

Canolfan Acorn

Deri View

Lȏn Llwynu

Y Fenni

NP7 6AR

Rhif Ffon: 01873 735430