Prosiect Acorn

Acorn Project logo

Ariannir Prosiect Acorn Sir Fynwy gan grant Teuluoedd yn Gyntaf, rhaglen arloesi Llywodraeth Cymru sy'n canolbwyntio ar ataliad ac ymyrraeth gynnar ar gyfer teuluoedd, yn benodol y sawl sy'n byw mewn tlodi.
 
Mae Prosiect Acorn yn gweithio gyda theuluoedd mewn angen sydd ag un plentyn neu fwy 4-18 oed ledled Sir Fynwy, a hefyd teuluoedd gydag un plentyn neu fwy 0-3 oed mewn ardaloedd nad sy'n rhan o fenter Dechrau'n Deg.
 
Prif nod y prosiect yw cefnogi teuluoedd i sicrhau bod rhieni'n gwella eu sgiliau rhianta, hyder, llesiant a'u perthynas gyda'u plentyn/plant.
 
Mae Prosiect Acorn hefyd yn anelu at wella datblygiad plant.
 
Mae'r prosiect yn ceisio cyflawni hyn trwy amrywiaeth o ymyriadau a chefnogaeth i rieni:
 
Cyrsiau ac ymyriadau i rieni yn seiliedig ar dystiolaeth:
- Rhaglenni rhianta y Blynyddoedd Rhyfeddol (grwpiau a sesiynau un i un ar gyfer rhieni/gofalwyr gyda phlant 0-12 oed)
- Rhaglenni rhianta Ymagwedd Solihull - Gweithdy deall rhieni gyda'r glasoed
- Rhaglen Gwylio, Aros a Rhyfeddu
- Rhaglen rhianta 3 Cham (sgiliau a strategaethau i ddelio gyda phobl ifanc heriol yn eu harddegau).
 
 
Rhaglenni grŵp strwythuredig o gefnogaeth ar gyfer rhieni/gofalwyr:
- Cyrsiau maeth
- Cyrsiau adeiladu hyder
- Rhaglen Chi a'ch Teulu
 
Pecynnau cefnogaeth rhianta personol
- Hyfforddiant toiled
- Diogelwch yn y cartref
- Diddyfnu
- Bwydo o'r fron
- Cwsg
- Gofalu am fabi
- Iaith a chwarae
- Maeth
- Dod i adnabod eich babi
 
Cefnogaeth grŵp galw heibio
- Rhaglenni Iaith a Chwarae
- Gweithdy Solihull ar gyfer Rhieni Glasoed
 
Cefnogaeth datblygiad iaith gynnar ar y cyd â rhaglen Dechrau'n Deg:
- Rhaglen Lleferydd ac Iaith Tsimpansïaid Siaradus
 
Cefnogaeth Datblygiad Plant
- Lleoliadau crèche yng Nghanolfan Acorn, y Fenni, ar gyfer plant sy'n cael eu hadnabod fel rhai sy'n datblygu'n hwyr neu sydd ag anabledd (oed 18 mis - 3 mlwydd oed)
 
Cefnogaeth crèche symudol i alluogi i rieni gael mynediad at wasanaethau
 
I gael mynediad at wasanaethau Prosiect Acorn, rhaid cwblhau ffurflen gyfeirio a chael cymeradwyaeth y panel gyfeirio sy'n cwrdd unwaith yr wythnos. Gellir lawrlwytho'r ffurflen gyfeirio ar waelod y dudalen hon.
 
E-bost: [email protected]
Ffôn: 01873 735430
Enw Cyswllt: Clair Evans
Cyfeiriad: Ysgol Gynradd Deri View, Lôn Llwynu, Y Fenni, NP7 6AR

 

 

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r hyn sydd yn digwydd yng Nghanolfan Acorn, cysylltwch gyda’r Ganolfan.

 

Canolfan Acorn

Deri View

Lȏn Llwynu

Y Fenni

NP7 6AR

 

Ebost: [email protected]

Enw Cyswllt: Pat Lawrence - Acorn Project Support Officer

Rhif Ffon: 01873 735430