Manteision Meithrin Cyfnod Sylfaenol (MCS)

Term yw MCS (sydd hefyd yn cael ei alw’n addysg gynnar) sy’n cael ei ddefnyddio i ddisgrifio’r amser y mae eich plentyn yn treulio yn y Cyfnod Sylfaenol, o’r tymor sy’n dilyn eu 3ydd pen-blwydd, hyd nes y mis Medi sy’n dilyn eu 4ydd pen-blwydd. Er nad yw’n orfodol, cyfnod pwysig iawn yw hwn ym mywyd eich plentyn gan ei fod yn creu’r sylfaen am eu haddysg yn y dyfodol.

Mae MCS yn digwydd yn nosbarthiadau’r blynyddoedd cynnar ac yn yr ardal awyr agored sy’n galluogi plant i ddysgu trwy chwarae. Mae’r cwricwlwm yn rhoi’r cyfle i bob plentyn fod yng nghanol eu haddysg. Bydd diddordebau’ch plentyn yn cael eu hystyried a byddant yn cael eu hannog i wneud dewisiadau am eu haddysg. Bydd staff sy’n hollol gymwys yn gweithio â ac yn arsylwi dosbarthiadau llawn, grwpiau bach ac unigolion er mwyn datblygu addysg plant.  Canlyniad hwn yw profiad dysgu sy’n hwylus ac yn llawn gweithgareddau ymarferol sy’n datblygu agweddau positif tuag at ddysgu.

Mae ymchwiliadau’n dangos bod manteision MCS yn cynnwys:

  • Datblygu agwedd bositif tuag at ddysgu
  • Datblygu hyder
  • Y gallu i wneud camgymeriadau heb ofni methu
  • Datblygu sgiliau iaith a chyfathrebu
  • Mynegiant trwy ddawns, cerddoriaeth a chelf
  • Datblygu sgiliau meddwl a datrys problemau
  • Datblygu hunanddisgyblaeth ac annibyniaeth
  • Datblygu sgiliau rhifedd

Mae’r Cyfnod Sylfaenol wedi'i greu ar egwyddorion dysgu trwy chwarae. Mae ymchwil wedi profi bod chwarae’n angenrheidiol am ddatblygiad addysg pob plentyn, ac mae tystiolaeth yn dangos bod dysgu trwy chwarae'n ffordd bwerus i helpu plant datblygu ac ymestyn eu sgiliau iaith a chyfathrebu. Chwarae yw ‘r modd y mae plant yn gwneud synnwyr o’r byd. Mae yna nifer o ddulliau chwarae sy’n cefnogi’r cwricwlwm Cyfnod Sylfaenol gan gynnwys chwarae rôl, chwarae creadigol, chwarae dychmygol, chwarae adeiladol a chwarae archwiliol.

 

I gloi, mae MCS yn galluogi i blant mwynhau dysgu a chwarae cyn iddynt ddechrau ysgol a bydd y profiad hwn yn eu helpu i ennill yr adnabyddiaeth, y sgiliau a'r ddealltwriaeth i'w paratoi am eu blynyddoedd mewn addysg yn y dyfodol.

 

Am fwy o wybodaeth am lefydd MCS yn Sir Fynwy mewn meithrin ysgol neu mewn meithrin dydd preifat, grŵp chwarae neu gylchfeithrin sydd wedi’u cymeradwyo, ymwelwch â https://www.monfis.org.uk/cy/adran-derbyniadau-i-feithrinfeydd-ysgol, os gwelwch yn dda.

 

I gael mwy o wybodaeth am y Canllawiau Cyfnod Sylfaen lawrlwythwch y canllawiau os gwelwch yn dda.