Manteision Darpariaeth Feithrin Cyfnod Sylfaen

Mae Darpariaeth Feithrin Cyfnod Sylfaen (a elwir hefyd yn addysg gynnar) yn derm a ddefnyddir i ddisgrifio'r amser mae'ch plentyn yn ei dreulio yn y Cyfnod Sylfaen, o'r tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn 3 oed, tan y mis Medi yn dilyn eu pen-blwydd yn 4 oed. Er nad yw'n orfodol, mae hwn yn gyfnod pwysig iawn ym mywyd eich plentyn gan ei fod yn gosod y blociau adeiladu ar gyfer eu dysg yn y dyfodol.

Mae Darpariaeth Feithrin Cyfnod Sylfaen yn digwydd tu mewn i ystafelloedd dosbarth blynyddoedd cynnar a hefyd yn yr ardal awyr agored sy'n rhoi cyfle i blant ddysgu drwy chwarae. Mae'r cwricwlwm yn rhoi cyfle i bob plentyn fod yng nghanol eu dysg. Rhoddir ystyriaeth i ddiddordebau eich plentyn a chânt eu hannog i wneud dewisiadau am eu dysgu. Bydd staff gyda chymwysterau llawn yn gweithio gyda dosbarthiadau cyfan, grwpiau bach ac unigolion i ddatblygu addysg plentyn, tra'n gwneud arsylwadau. Mae hyn yn rhoi profiad dysgu hwyliog, ymarferol a llawn gweithgareddau ymarferol y profwyd eu bod yn datblygu agweddau cadarnhaol at ddysgu.

Mae ymchwil yn dangos fod manteision Darpariaeth Feithrin Cyfnod Sylfaen yn cynnwys:

  • Datblygu agwedd gadarnhaol at ddysgu
  • Datblygu hyder
  • Y gallu i wneud camgymeriadau heb ofn methu
  • Datblygu sgiliau iaith a chyfathrebu
  • Mynegiant drwy ddawns, cerddoriaeth a chelf
  • Datblygu sgiliau meddwl a datrys problemau
  • Datblygu hunan-gymhelliant ac annibyniaeth
  • Datblygu sgiliau rhifedd.

Cafodd y Cyfnod Sylfaen ei adeiladu ar egwyddorion dysgu drwy chwarae. Mae ymchwil wedi profi fod chwarae yn hanfodol i ddatblygiad addysgol pob plentyn, a dengys tystiolaeth fod dysgu drwy chwarae yn ddull grymus o helpu plant i ddatblygu ac ymestyn eu sgiliau iaith a chyfathrebu. Chwarae yw sut mae plant ifanc yn gwneud synnwyr o'u byd. Mae llawer math o chwarae sy'n cefnogi'r cwricwlwm Cyfnod Sylfaen yn cynnwys chwarae rôl, chwarae creadigol, chwarae dychmygus, chwarae adeiladu a chwarae ymchwiliadol.

I gloi, mae Darpariaeth Feithrin Cyfnod Sylfaen yn galluogi plant i ddysgu a chwarae cyn iddynt ddechrau ysgol a bydd y profiad hwn yn eu helpu i sicrhau'r wybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth i'w paratoi ar gyfer eu blynyddoedd mewn addysg yn y dyfodol.

Er gwybodaeth am leoedd Darpariaeth Feithrin Cyfnod Sylfaen yn Sir Fynwy, p'un ai mewn meithrinfa ysgol neu mewn Cylch Meithrin, meithrinfa ddydd gymeradwy breifat neu gylch chwarae ewch i www.monfis.org.uk/cy/nursery-admissions-and-early-education

I gael mwy o wybodaeth am Ddarpariaeth Addysg Feithrin Cyfnod Sylfaen lawrlwythwch y canllawiau islaw.