Maeth ac Iechyd y Geg (ar gyfer Lleoliadau):

Dychwelyd i: PYNCIAU

 

Ewch i un o'r gwefannau isod i gael rhagor o wybodaeth am Faeth ac Iechyd y Geg:

Cynllun Gwen - Rhaglen Ddeintyddol y GIG yw hon a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy'n helpu plant i gael dannedd iachach.

Pob Plentyn Cymru  -Yn helpu plant i gynnal pwysau iach.

Newid am Oes Cymru  - Syniadau hawdd i fod yn heini ac yn iach. Lawrlwythwch neu archebwch daflenni a phosteri.

Y Mis Gwen Genedlaethol (Mai / Mehefin) - Mae Mis Gwên Genedlaethol yn ymgyrch iechyd y geg y gall lleoliadau gymryd rhan ynddo.

Menter Gyfeillgar i Fabanod Unicef  - Taflenni a phosteri am fwydo ar y fron a bwydo babanod.

Camau mamolaeth Gwybodaeth am barhau i fwydo ar y fron tra yn y gwaith.

Ymddiriedolaeth Caroline Walker – (Canllawiau Bwyta'n Iach). Mae Ymddiriedolaeth Caroline Walker yn elusen sy'n anelu at wella iechyd y cyhoedd trwy fwyd da. Lawrlwythwch am ddim. Mae'r adnoddau'n dangos y mathau o fwydydd, a'r maint o fwydydd, a fydd yn bodloni anghenion maeth plant dan 1 ac 1- 4 oed yn y DU.

Fforwm Babanod a Phlant Bach  - Mae’r fforwm babanod a phlant bach yn arbenigwyr blaenllaw ar bediatreg, cyn-enedigaeth, ymweliadau iechyd, dieteteg, seicoleg plant, bydwreigiaeth ac obstetreg, sy'n arbenigo mewn maethiad a datblygiad y blynyddoedd cynnar. Mae hon yn adran ar gyfer gofal plant a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol.  Yn cynnwys taflenni ffeithiau, 'deg cam i blant bach iach', 'meintiau dognau i blant rhwng 1 a 4 oed' a mwy.

The Dairy Council - Mae'r Dairy Council yn sefydliad di-elw sy'n darparu gwybodaeth sy'n seiliedig ar wyddoniaeth ar rôl bwydydd llaeth fel rhan o ddiet iach, cytbwys a chynaliadwy. Amrywiaeth eang o gyhoeddiadau.

NDNA'Healthy Body, Happy Me'. Nod yr ymgyrch flynyddol yr NDNA 'Healthy Body, Happy Me' yw annog gwell iechyd a hapusrwydd gydag adnoddau am ddim ar gyfer chwarae, dysgu a hwyl.

Canllawiau Bwydo Babanod  - Bwriedir i'r canllawiau hyn gael eu defnyddio yng Nghymru gan Weithwyr Iechyd Proffesiynol sy'n rhoi gwybodaeth ac arweiniad bwydo babanod i rieni/gofalwyr. Maent yn adlewyrchu'r cyngor a'r arferion gorau cyfredol. Eu nod yw sicrhau bod rhieni/gofalwyr yn cael cyngor cyson a chywir ac yn helpu i hyrwyddo’r maeth gorau posibl i fabanod.

Asianaeth Safonau Bwyd Cymru  - Canllawiau ar ddiogelwch bwyd, safonau bwyd, hyfforddiant ac adnoddau alergenau. Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd.

Bwyta'n Dymhorol  - Mae'r calendr Bwyta'n Dymhorol yn eich helpu i ddarganfod beth sydd ar gael bob tymor trwy gydol y flwyddyn er mwyn i chi fwynhau ffrwythau a llysiau sy'n nid yn unig yn blasu'n well, ond mae'n well gwerth arian yn ogystal â bod yn well i'r blaned.  Archwiliwch y calendr trwy ddewis mis i ddatgelu pa gynnyrch sydd ar ei orau, trwy gydol y flwyddyn.

Taflen Ffeithiau Hylif  - Taflen ffeithiau Dŵr gan Gymdeithas Dieteteg Prydain.

 

Canllawiau Bwyd a Maeth ar gyfer Lleoliadau Gofal Plant

 

Adnoddau: Hwyl Bwyd a Chwarae Actif ar gyfer Twdlod Bach

Adnoddau: Canllaw Bwyta'n Dda

 

Lawrlwythwch y Dangosyddion, Polisïau ac Adnoddau isod i gael gwybodaeth a chymorth ynghylch Maeth ac Iechyd y Geg: