Iechyd a Lles yn y Gweithle (ar gyfer Lleoliadau):

Return to TOPICS

 

Mae'r 5 Ffordd o Sicrhau Lles yn gyfres o gamau gweithredu sy'n seiliedig ar dystiolaeth i wella lles personol http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/page/61011

Alcoholics Anonymous https://www.alcoholics-anonymous.org.uk/# ffoniwch 0800 917 7650 neu e-bostiwch [email protected] am help gyda phroblem goryfed.

Cymorth ADFAM i deuluoedd defnyddwyr cyffuriau ac alcohol https://adfam.org.uk/

Gwell Cwsg. Mae noson dda o orffwys yn hanfodol i ffordd iach o fyw - gan eich amddiffyn yn gorfforol ac yn feddyliol yn ogystal â rhoi hwb i ansawdd eich bywyd https://sleepcouncil.org.uk/

Dewis - cyfeirlyfr lleol o wasanaethau ar gyfer lles oedolion https://www.dewis.cymru/adults

Mae Cymru Iach ar Waith yn cynnwys y Wobr Iechyd Gweithle Bach, Gwybodaeth a Chanllawiau, Astudiaethau Achos a Chyngor Iechyd Galwedigaethol am ddim i gyflogwyr a chyflogeion.  http://www.cymruiacharwaith.cymru.nhs.uk/hafan

Helpa fi i Stopio https://www.helpafiistopio.cymru/ neu ffoniwch 0800 085 2219 neu negeseuwch HMQ i 80818

Byw Heb Ofn - yn rhoi cymorth a chyngor am drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol https://llyw.cymru/byw-heb-ofn

Mae Byw'n Dda Heneiddio'n Dda yn helpu pobl i wneud dewisiadau iachach am eu hyfed wrth iddynt heneiddio. https://cymru.drinkwiseagewell.org.uk/

Mae Gwneud i bob Cyswllt Gyfrif yn ddull o newid ymddygiad sy'n cynnig cyngor ymarferol ar sut i gynnal sgyrsiau manteisgar, cyfeirio at wasanaethau eraill ac annog pobl i wneud camau cadarnhaol tuag at newid eu ffordd o fyw https://mecc.publichealthnetwork.cymru/cy/

Mind CYMRU - gwybodaeth a chefnogaeth i unrhyw un sy'n profi problemau iechyd meddwl https://www.mind.org.uk/about-us/mind-cymru/

Mae Mindful Families yn cynnig cyrsiau ymwybyddiaeth a hyfforddiant i rieni a phlant, ysgolion a mudiadau cymunedol yn Ne Cymru https://www.mindfulfamilies.co.uk/

Pecyn cymorth hunanofal y GIG - Mae cael iechyd meddwl da yn ein helpu i ymlacio mwy, cyflawni mwy a mwynhau ein bywydau mwy. Mae pethau syml y gallwn i gyd eu gwneud i ofalu am ein hiechyd meddwl a'n lles - cymerwch ein cwis i ddechrau arni heddiw, gyda chynllun rhad ac am ddim, cyngor arbenigol a chynghorion ymarferol. <https://www.nhs.uk/oneyou/every-mind-matters>

Relate - cwnsela er mwyn hybu iechyd, parch a chyfiawnder mewn perthynas – https://www.relate.org.uk/relationship-help/help-relationships/relationship-counselling neu ffoniwch 0300 100 1234