Hyfforddiant ar gyfer Darparwyr Gofal Plant

kids doing first aid

Yn ogystal â chymwysterau gofal plant, mae cymwysterau eraill y mae gofyn i ddarparwyr gofal plant eu cael:
 
Cymorth Cyntaf:
 
Argymhellir cwblhau'r Dystysgrif Cymorth Cyntaf Pediatrig 12 awr. Rhaid adnewyddu hwn bob tair blynedd.
 
Ar bob adeg, rhaid i o leiaf un person sy'n gofalu am y plant feddu ar gymhwyster cymorth cyntaf pediatrig cyfredol. Ni ddylai'r gymhareb o bobl cymwys i blant fyth gwympo yn is na 1:10.

Gall Hyfforddiant y Fenni gyflwyno cyrsiau mewnol. Gall cyrsiau agored hefyd fod ar gael, cysylltwch i drafod os gwelwch yn dda.

Mae Hyfforddiant y Fenni yn rhoi disgownt o 5% wrth archebu lle i 2 neu fwy o bobl ar yr un cwrs.

Ffoniwch Andrew Lewis ar 078999 255 27 neu e-bost [email protected] ar gyfer dyddiadau a gwybodaeth.

I gael manylion am gyrsiau Cymorth Cyntaf eraill cysylltwch â Sian Hickey, Swyddog Blynyddoedd Cynnar yn [email protected] neu  07970 108677.

Diogelwch Bwyd Lefel 2:
 
Mae gofyn i chi gwblhau cwrs Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo Lefel 2 os byddwch chi'n trin neu'n paratoi bwyd yn rhinwedd eich swydd fel gweithiwr gofal plant.
 
Rhaid adnewyddu'r dystysgrif hon bob tair blynedd.
 
 
Diogelu:
  
Rhaid i bob aelod o staff gofal plant gwblhau cwrs Diogelu Lefel 1. Rhaid i'r Swyddog Dynodedig a'r Dirprwy Swyddog mewn lleoliadau gofal plant hefyd gwblhau Cwrs Diogelu Lefel 2. Argymhellir bod gwarchodwyr plant hefyd yn cwblhau Lefel 2. Pan mae'n bryd cwblhau eich Lefel 2, yna gallwch gwblhau Lefel 3 pe dymunech.  Mae'r cyrsiau hyn yn cael eu rhedeg gan Gyngor Sir Fynwy o bryd i'w gilydd.

Am ragor o wybodaeth am unrhyw un o'r cyrsiau hyn, e-bostiwch [email protected] a fydd yn gallu gweithio gyda chi i ddod o hyd i gwrs addas.  Nodwch mai'r unigolyn sy'n gyfrifol am dalu holl ffioedd y cyrsiau.
 
  
Darparwyr Hyfforddiant Ychwanegol:
 

Hyfforddiant y Fenni (Andrew Lewis BSc PGCE QTS Tech IOSH):

Ffôn: 07899 925527

E-bost: [email protected]

Gwefan www.abergavennytraining.wales

Facebook & Twitter: @AberTraining

Cyrsiau yn cynnwys:

> Cymorth Cyntaf Paediatreg ar gyfer Gofal Plant (2 diwrnod, 3 neu 4 prynhawn/gyda'r nos) yn cynnwys protocolau babanod, plant ac oedolion ar gyfer 0-12 oed mewn gofal plant

> Cymorth Cyntaf Paediatreg Argyfwng ar gyfer Gofal Plant (1 diwrnod neu 2 brynhawn/gyda'r nos) yn cynnwys protocolau babanod, plant ac oedolion ar gyfer 0-12 oed mewn gofal plant

> Cymorth Cyntaf ar gyfer Teuluoedd  (3 awr)

> Cymorth Cyntaf Argyfwng ar gyfer Rhieni/Mam-guod a Thad-cuod Newydd (1 awr)

> Diogelwch Bwyd ar gyfer rhai sy'n Trin Bwyd (43 awr) argymhellir gan Swyddog Iechyd yr Amgylchedd*

> Diogelu Plant a Phobl Ifanc (3 awr)*

> Ymwybyddiaeth Iechyd a Diogelwch (3 awr) *

> Ymwybyddiaeth Codi a Chario (3 awr) *

> Cwrs Cymorth Bywyd Argyfwng Heartstart Sir Fynwy am ddim i unrhyw un 10 oed a throsodd (2 awr)

* = Hyfforddiant y Fenni fel cynnig Cymysgu a Chyfateb ar y cyrsiau 3 awr, gweler y wefan
 
Addysg Oedolion ac Addysg Gymunedol Sir Fynwy (MACE):
01873 851554
[email protected]
Cyrsiau'n cynnwys Diogelwch Bwyd, Cymraeg, TG Sylfaenol a mwy.
Pris cyfredol ar gyfer y cwrs Diogelwch Bwyd: £42
  
 
Coleg Rhithwir:
Cwrs Diogelwch Bwyd Ar-lein (ar gyfer y sawl sy'n adnewyddu eu tystysgrif Diogelwch Bwyd yn unig)
Costau: £15 - £25
 
 
Coleg Gwent:
Ffôn: 01495 333333
www.coleggwent.ac.uk
Cyrsiau'n cynnwys: Tystysgrif ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu, Tystysgrif Cefnogaeth Dysgu, NVQ Lefel 3 Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion, Tystysgrif Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion Lefel 2 a 3, TAR
 
ACT Training:
Ffôn: 02920 408403
www.acttraining.org.uk
Cyrsiau'n cynnwys: Gofal Plant, Cwrs Hyfforddiant Dysgu a Datblygu (ar gyfer unrhyw un sy'n gweithio mwy na 10 awr yn y sector gofal plant)
 
 
RT Training Services Ltd
0845 644 4622
www.rttrainingservices.co.uk
Cyrsiau'n cynnwys: Diogelwch Bwyd Lefel 2

 

Borderlands Outdoor

Mae Borderlands Outdoor yn gwmni hyfforddi a gweithgareddau awyr agored yn Sir Fynwy. Cynigir cyrsiau cymorth cyntaf, pediatrig, gweithle ac awyr agored ymarferol ar draws Sir Fynwy, ynghyd ag ystod o weithgareddau awyr agored ar gyfer teuluoedd, addysg a busnesau. Gellir darparu pob cwrs yn breifat mewn lleoliad sy'n addas i chi.

Mae'r cyrsiau a gynigir yn cynnwys:

Cymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle (6 awr)

Cymorth Cyntaf yn y Gweithle (18 awr)

Cymorth Cyntaf Pediatrig Brys (6 awr)

Cymorth Cyntaf Pediatrig (12 awr)

Cymorth Cyntaf i Deuluoedd (o 3 awr)

Camau Brys Cymorth Cyntaf Awyr Agored (8 awr)

Cymorth Cyntaf Awyr Agored (16 awr)

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â [email protected], ffoniwch 07580 135869 neu drwy'r wefan: www.borderlandsoutdoor.com