Help gyda Chostau Gofal Plant

child counting money

Gall cymorth treth a budd-daliadau helpu i wneud gofal plant yn fwy fforddiadwy.

 

Credydau treth

Gall Credyd Treth Plant a'r Credyd Treth Gwaith helpu teuluoedd gyda phlant a phobl mewn gwaith ar incwm isel.

 

Talebau gofal plant

Gall talebau gofal plant a gefnogir gan gyflogwyr yn lle cyflog gynnig arbedion treth ac Yswiriant Gwladol i rieni sy'n defnyddio gofal plant cymwys.

 

Credyd cynhwysol

Mae Credyd Cynhwysol yn fudd-dal ar gyfer pobl allan o waith neu ar incwm isel ac yn cymryd lle chwe incwm seiliedig ar incwm, cysylltiedig â gwaith yn cynnwys Credyd Treth Plant a Chredyd Treth Gwaith.

 

Cynllun gofal plant di-dreth

Mae cynllun gofal plant di-dreth yn helpu teuluoedd mewn gwaith gyda chost gofal plant.

Gallwch wneud cais yn awr os bydd eich plentyn dan bedair oed ar 31 Awst 2017 neu'n anabl.

 

Myfyrwyr

Gall myfyrwyr mewn addysg uwch hawlio grant gofal plant os ydynt yn cyflawni'r meini prawf cymhwyso, darllenwch fwy ar Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Gall myfyrwyr mewn addysg bellach yn astudio yng Nghymru hawlio help gyda chost gofal plant o'r Gronfa Ariannol wrth Gefn, holwch am fanylion yn swyddfa cefnogaeth myfyrwyr eich coleg.

 

Rhieni, gofal plant a chyflogaeth (PaCE)

Gall rhieni cymwys sydd allan o waith ac sy'n cael anhawster yn cael hyfforddiant neu gyflogaeth oherwydd gofal plant gael help gan y rhaglen cyllid Ewropeaidd (PaCE).

 

Oedolion yn gofalu am blentyn dan 12

Gallech fod â hawl i dderbyn credyd Yswiriant Gwladol os ydych yn fam-gu neu'n dad-cu neu berthynas arall yn gofalu am blentyn dan 12, fel arfer tra bod y rhiant neu'r prif ofalwr yn gweithio.

 

Gofal Plant Di-dreth

Gall gofal plant didreth fod ar gael i helpu gyda chost gofal plant, gan alluogi mwy o rieni i fynd allan i weithio, os dymunant hynny, i roi mwy o sicrwydd i'w teuluoedd.

 

Cynnig Gofal Plant ar gyfer Cymru (30 awr o Ofal Plant)

 

Mae'r Cynnig Gofal Plant ar gyfer Cymru yn gynllun gan Lywodraeth Cymru fydd yn darparu 30 awr o ofal plant i blant 3-4 i rieni cymwys sy'n gweithio.

Bydd y 30 awr o ofal plant yn gyfuniad o addysg gynnar (rhwng 10 - 12.5 awr) a gofal plant (rhwng 17.5 - 20 awr) am hyd at 48 wythnos y flwyddyn. Gall plant cymwys gael mynediad i 30 awr o ofal plant o'r tymor ar ôl eu pen-blwydd yn 3 oed nes y byddant yn mynd i addysg lawn-amser y tymor ar ôl eu pen-blwyddyn yn 4 oed.

Mae'r Cynnig Gofal Plant ar gyfer Cymru yn gael ei beilota mewn ardaloedd penodol o Abertawe,  Caerffili, Gwynedd, Rhondda Cynon Taf ac Ynys Môn ac ym mhob rhan o Flaenau Gwent. Bydd ar gael yn Sir Fynwy yn Ionawr 2019.