Gweithgarwch Corfforol a Chwarae Actif (Ar gyfer Lleoliadau):

Dychwelyd i PYNCIAU

 

Ewch i un o'r gwefannau isod i gael rhagor o wybodaeth am Weithgarwch Corfforol a Chwarae Actif:

British Heart Foundation - Adnoddau ar gyfer annog babanod a phlant oed i feithrin ffordd iach y galon o fyw e.e. y Pecyn Trosglwyddo Cynnar.

Chwarae i Ddysgu Chwaraeon Cymru - Mae Chwarae i Ddysgu yn cynnwys tair stori sy'n cynnwys 36 o gardiau sgiliau ar gyfer esbonio sut mae gweithgareddau corfforol gwahanol yn cael eu gwneud. Mae yna 16 o Gardiau Chwarae Gemau sy'n rhoi cyfle i blant roi eu sgiliau ar waith mewn ffordd hwyliog a chyffrous.

Dysgu trwy Dirluniau - Gellir chwilio am amrywiaeth o adnoddau a thaflenni ffeithiau.  Yn cynnwys chwarae dŵr, chwarae antur, chwarae awyr agored, cynhwysiant a llawer mwy.

Gwybodaeth ar Chwarae yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch - Mae cyfreithiau a rheoliadau iechyd a diogelwch weithiau'n cael eu cyflwyno fel rheswm pam na ddylid annog rhai plant a phobl ifanc i ymgymryd â gweithgareddau chwarae a hamdden penodol. Mae penderfyniadau o'r fath yn aml yn seiliedig ar gamddealltwriaeth ynghylch yr hyn y mae'r gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol. Mae'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch wedi gweithio gyda'r Fforwm Diogelwch Chwarae i gynhyrchu datganiad lefel uchel ar y cyd sy'n rhoi negeseuon clir i fynd i'r afael â'r camddealltwriaeth hwn.

The Big Toddle, Barnados - Digwyddiad codi arian elusen i blant dan 5 oed

Chwarae Cymru - Mae Chwarae Cymru yn gweithio i godi ymwybyddiaeth o anghenion a hawl plant a phobl ifanc i chwarae ac i hyrwyddo arferion da ar bob lefel o'r broses gwneud penderfyniadau ac ym mhob man lle gallai plant chwarae. Maent yn darparu cyngor ac arweiniad i gefnogi pawb sydd â diddordeb mewn, neu sy'n gyfrifol am ddarparu ar gyfer chwarae plant fel y bydd Cymru un diwrnod yn lle y byddwn yn cydnabod ac yn darparu'n dda ar gyfer anghenion chwarae pob plentyn.

Start active, stay active - Canllawiau Prif Swyddog Meddygol y DU ar gyfer gweithgarwch corfforol - Canllawiau gan y Prif Swyddog Meddygol ar faint o weithgaredd corfforol y dylai pobl ei wneud, ynghyd â dogfennau ategol. Pedair taflen ganllaw o ffeithiau gweithgarwch corfforol: 1) ar gyfer y blynyddoedd cynnar (dan 5 oed) nad ydynt yn cerdded eto; 2) ar gyfer plant y blynyddoedd cynnar (dan 5 oed) sy'n gallu cerdded; 3) plant a phobl ifanc (5-18 oed); 4) oedolion (19-64 oed).