Eithriadau i Gymhwysedd

Cynnig Gofal Plant Cymru

1. Beth yw'r Cynnig Gofal Plant?

2. Pryd y gall teuluoedd gael mynediad i'r cynnig?

3. Pwy all gael mynediad at y cynnig?

4. Eithriadiadau i Gymhwysedd

5. Hawl am wyliau

6. Gweld y darparwyr sydd wedi ymuno â’r cynnig

7. A phwy ddylwyn gysylltu?

8. Ddechrau eich cais yma 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mae rhai amgylchiadau lle y bydd rhieni'n gallu cael gafael ar y cynnig pan nad ydynt yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd.  Y rhain yw: 

- pan fo un rhiant neu'r ddau riant i ffwrdd dros dro o'r gweithle ar dâl salwch statudol neu'n derbyn tâl mamolaeth/tadolaeth statudol. 

- lle cyflogir un rhiant a bod un rhiant yn anabl neu wedi'i analluogi yn seiliedig ar dderbyn budd-daliadau penodol neu fod ganddo gyfrifoldebau gofalu sylweddol yn seiliedig ar fudd-daliadau penodol a dderbyniwyd ar gyfer gofalu:

- gofalwyr sy'n berthnasau, gofalwyr y teulu a chyfeillion sydd wedi cymryd cyfrifoldeb dros blentyn neu lysblentyn nad ydynt yn berchen arnynt oherwydd:

-  nad oes gan y plentyn unrhyw rieni neu fod ganddo rieni nad ydynt yn gallu gofalu am y plentyn. 

-  mae'n debygol y byddai'r plentyn yn derbyn gofal gan awdurdod lleol fel arall oherwydd pryderon mewn perthynas â lles y plentyn.