Diogelwch (ar gyfer Lleoliadau):

Return to TOPICS

 

Ewch i un o'r gwefannau isod am ragor o wybodaeth am Ddiogelwch:

 

Ymddiriedolaeth Atal Damweiniau Plant - Mae’r Ymddiriedolaeth Atal Damweiniau Plant yn elusen flaenllaw'r DU sy'n gweithio i leihau nifer y plant a phobl ifanc sy'n cael eu lladd, dioddef anabledd neu eu hanafu'n ddifrifol mewn damweiniau.  Ystod o adnoddau, cyhoeddiadau a chylchlythyrau ar gyfer ymarferwyr sy'n gweithio gyda phlant a theuluoedd.

NHS Choices (gwybodaeth imiwneiddio) - Rhestr wirio o'r brechlynnau a gynigir yn rheolaidd i bawb yn y DU am ddim gan y GIG, a'r oedrannau yn ddelfrydol y dylid eu rhoi.

Rhestr Wirio Iechyd a Diogelwch ar gyfer Ystafelloedd Dosbarth - Bydd y rhestr wirio hon yn helpu defnyddwyr i nodi'n gyflym unrhyw feysydd sy'n peri pryder neu risgiau i'r rhai sy'n defnyddio neu'n gweithio mewn ystafell ddosbarth. Gallai fod yn addas ar gyfer lleoliadau wedi'u lleoli mewn ysgolion, neu eu haddasu ar gyfer lleoliadau eraill.

Rheoliadau Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd (sef COSHH)  - Rheoliadau Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd 2002, yw'r gyfraith sy'n ei gwneud yn ofynnol i gyflogwyr reoli sylweddau sy'n beryglus i iechyd gweithwyr. Dylai cyflogwyr ymgymryd ag asesiad risg yn y gweithle a rhoi mesurau ar waith i'w rheoli. Dylai'r wybodaeth hon gael ei harddangos yn y gweithle.

Wythnos Diogelwch Plant - Mae Wythnos Diogelwch Plant yn rhoi cyfle i gynnal digwyddiad neu weithgaredd sy'n ymwneud â diogelwch plant. Mae pecynnau gweithredu ac adnoddau ar gael.

Wythnos Diogelwch y Ffyrdd - Mae Wythnos Diogelwch y Ffyrdd yn brosiect gan Brake, elusen diogelwch ar y ffyrdd gyda dau nod; atal damweiniau ffordd a chefnogi'r dioddefwyr.

Diwrnod Bib-bib - Mae  Diwrnod Bib-bib yn ddiwrnod diogelwch ar y ffordd a gynhelir gan Brake. Gellir trefnu mewn lleoliadau cyn ysgol, er mwyn helpu i achub bywydau.  Mae'n helpu plant i ddechrau dysgu pethau diogelwch sylfaenol trwy weithgareddau hwyl, gan godi ymwybyddiaeth ymhlith rhieni a'r gymuned am amddiffyn plant ar ffyrdd.

Ymchwil Canser y DU (Diogelwch yn yr Haul) - Mae’r elusen yn darparu polisïau, adnoddau a phosteri diogel haul enghreifftiol.

Sunsafe Nurseries - Yn darparu cymorth/adnoddau i ymarferwyr a theuluoedd i helpu sicrhau bod plant yn cael eu hamddiffyn yn ddigonol rhag effeithiau niweidiol yr haul a dysgu sut i fwynhau'r haul yn ddiogel o oedran cynnar.

Dim Smygu Cymru - Taflenni a phosteri y gellir eu hargraffu i hyrwyddo Dim Smygu Cymru mewn lleoliadau. Gall hefyd gyfeirio staff a rhieni i'r wefan os ydynt yn dymuno rhoi'r gorau i smygu.

Asiantaeth Safonau Bwyd (Diogelwch Bwyd) - Cyhoeddiadau a gwybodaeth yn ymwneud â diogelwch bwyd.

Pecyn Bwyd Diogel, Busnesau Gwell - Mae Bwyd Diogel, Busnesau Gwell yn helpu busnesau bach gyda gweithdrefnau rheoli diogelwch bwyd a rheoliadau hylendid bwyd. Gellid ceisio mwy o wybodaeth a chyngor oddi wrth dimau iechyd yr amgylchedd lleol.

Rheol Dillad Isaf yr NSPCC - Mae'r rheol dillad isaf yn dysgu plant am gadw'n ddiogel rhag camdriniaeth. Mae'r adnoddau hyn wedi'u hanelu at athrawon mewn ysgolion, ond gall lleoliadau cyn ysgol gyda phlant hŷn ddod o hyd i adnoddau defnyddiol. Mae taflenni hefyd ar gael i'w lawrlwytho ar gyfer sgyrsiau syml i rieni i gadw'ch plentyn yn ddiogel rhag camdriniaeth.

NSPCC Share Aware- Gwefan ac adnodd i'w lawrlwytho i rannu gyda rhieni am gadw eu plant yn ddiogel ar-lein.

Taflen 'Lock up your Liquitabs' - Cynhyrchwyd y poster hwn gan Blant yng Nghymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.  Mae'n hysbysu rhieni am beryglon gwenwyno gan 'liquitabs'.

 

Lawrwythwch y Dangosyddion isod i gael gwybodaeth a chymorth am Ddiogelwch: