Deall y Mathau o Ofal Plant sydd ar gael

childcare class

Darllenwch y canlynol am esboniad o'r gwahanol fathau o ofal plant sydd ar gael yn Sir Fynwy:
 
Meithrinfeydd Dydd
 
Mae Meithrinfeydd Dydd Cofrestredig yn darparu gofal dydd llawn ar gyfer babis a phlant hyd at 5 oed. Mae pob Meithrinfa Dydd wedi cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (CSSIW) ac yn cael eu harchwilio ganddynt.
 
Mae mwyafrif y Meithrinfeydd Dydd ar agor o 8am tan 6pm o ddydd Llun i ddydd Gwener. Mae rhai meithrinfeydd yn cynnig clybiau brecwast, clybiau ar ôl ysgol, clybiau gwyliau, yn agor yn gynnar, yn cau'n hwyr, yn casglu a gollwng o'r ysgol a gofal cynhwysfawr. Mae Meithrinfeydd Dydd fel arfer ar agor trwy gydol y flwyddyn (heblaw am Nadolig a'r Flwyddyn Newydd), gan gynnwys gwyliau ysgol a diwrnodau hms.
 
Mae'r prisiau'n gallu amrywio ac efallai byddwch yn gallu hawlio cymorth tuag at gostau gofal plant. Gwiriwch os ydych yn gymwys i gael Credydau Treth. Mae Meithrinfeydd Dydd yn gallu bod yn aelod o Gymdeithas Darparwyr Cyn-ysgol Cymru
 
Gallwch weld rhestr o holl Feithrinfeydd Dydd Sir Fynwy yma
 
Gwarchodwyr Plant:
 
Gwarchodwyr plant proffesiynol yw gwarchodwyr plant cofrestredig sy'n gweithio yn eu cartrefi eu hunain i ddarparu cyfleoedd gofal a dysgu ar gyfer plant pobl eraill mewn awyrgylch teuluol. Maen nhw'n gofalu am blant o chwech wythnos i wyth mlwydd oed.
 
Mae gwarchodwyr plant yn darparu gofal hyblyg. Gan fod gwarchodwyr plant yn gofalu am nifer fechan o blant, gallant gynnig sylw unigol. Maen nhw'n rhoi cyfle i blant lunio cyfeillgarwch, dysgu a datblygu mewn awyrgylch diogel a gofalgar.
 
Mae gwarchodwyr plant fel arfer yn gofrestredig o ofalu am uchafswm o chwe phlentyn o dan wyth mlwydd oed. O'r plant hynny, ni all mwy na thri ohonynt fod o dan bum mlwydd oed. O'r plant hyn, ni all mwy na dau ohonynt fod o dan 18 mis oed; er gellir gwneud eithriadau ar gyfer brodyr a chwiorydd. Mae'r cymarebau hyn yn cynnwys plant y gwarchodwyr ei hun. Mae gwarchodwyr plant yn gallu gofalu am blant sy'n hŷn na 8 mlwydd oed, ond nid yw'r rhain yn cael eu cyfri yn y cymarebau.
 
Mae'r prisiau'n gallu amrywio ac efallai byddwch yn gallu hawlio cymorth tuag at gostau gofal plant. Mae'r Gymdeithas Broffesiynol er Gofal Plant a Blynyddoedd Cynnar (PACEY) yn argymell bod gwarchodwyr plant yn cael eu talu ymlaen llaw. Gwiriwch os ydych yn gymwys i gael Credydau Treth.
 
Cymerwch olwg ar holl Warchodwyr Plant Sir Fynwy yma
 
Grwpiau Chwarae:
 
Mae grwpiau chwarae cofrestredig, fe'u gelwir hefyd yn grwpiau cyn-ysgol neu Gylchoedd Meithrin, yn gallu cael eu rhedeg gan grwpiau cymunedol neu wirfoddol, yr Awdurdod Lleol neu'n breifat.
 
Mae grwpiau chwarae yn cynnig awyrgylch diogel a chyffrous i blant chwarae a dysgu gyda phlant arall o'u cymuned leol.
 
Mae mwyafrif y grwpiau chwarae yn agor am sesiwn bore neu brynhawn yn unig, am rhwng 2 a 4 awr, hyd at 5 niwrnod yr wythnos. Mae mwyafrif y plant rhwng 2½ a 5 mlwydd oed; er weithiau gallant gymryd plant yn 2 flwydd oed. Mae mwyafrif y grwpiau cyn-ysgol yn gweithredu yn ystod y tymor yn unig.
 
Mae staff cymwys, profiadol yn gweithio gyda'r plant. Mae gwirfoddolwyr a rhieni yn aml yn helpu. Maen nhw'n cynnig amrediad o weithgareddau ar gyfer plant gan ddarparu cyfleoedd i chwarae a dysgu.
 
Mae grwpiau chwarae yn codi ffi. Mae'r prisiau'n gallu amrywio ac efallai byddwch yn gallu hawlio cymorth tuag at gostau gofal plant. Gwiriwch os ydych yn gymwys i gael Credydau Treth. Mae grwpiau chwarae'n gallu bod yn aelod o Gymdeithas Darparwyr Cyn-ysgol Cymru
 
Cymerwch olwg ar holl Grwpiau Chwarae Sir Fynwy yma
 
Clybiau y Tu Allan i Oriau Ysgol:
 
Mae clybiau cofrestredig y tu allan i oriau ysgol ar gyfer plant o oedran ysgol. Mae clybiau y tu allan i oriau ysgol fel arfer wedi'u lleoli mewn ysgolion neu gerllaw. Mae'r gweithgareddau'n cael eu cynllunio er mwyn i blant allu ymlacio, dysgu a chwarae gyda'u ffrindiau.
 
Mae clybiau y tu allan i ysgol yn cynnwys Clybiau Cyn Ysgol, Clybiau Ar Ôl Ysgol, Clybiau Gwyliau a Chynlluniau Chwarae.  Mae'n bosib bod Clybiau Brecwast am ddim hefyd ar gael yn ysgol eich plentyn.
 
Mae clybiau y tu allan i oriau ysgol yn codi ffi. Mae'r prisiau'n gallu amrywio ac efallai byddwch yn gallu hawlio cymorth tuag at gostau gofal plant. Gwiriwch os ydych yn gymwys i gael Credydau Treth. Nid yw pob un o Glybiau y Tu Allan i Oriau Ysgol yn gofrestredig gyda CSSIW. Mae Clybiau y Tu Allan i Oriau Ysgol yn gallu bod yn aelod o Clybiau Plant Cymru Kid’s clubs (CPCKC).