Cydbwysedd Bywyd a Gwaith

work life balance pic

Mae cydbwyso gwaith gyda gweddill ein bywydau yn rhywbeth mae'n rhaid i bob un ohonom ei wneud. Does dim amheuaeth bod sut rydym yn trefnu ein bywyd gwaith yn gwneud gwahaniaeth i sut rydym yn rheoli ein bywydau a sut rydym yn teimlo am waith.
 
Nid yw gweithio oriau hirach a hirach yn dda i fusnes - nac i chi. Y cwbl bydd poeni am ofal plant yn ei wneud yn ychwanegu at eich lefelau o straen. Mae dychwelyd i'r gwaith yn rhy fuan neu'n rhy hir ar ôl genedigaeth eich plentyn, neu ar ôl unrhyw ddigwyddiad ingol yn eich bywyd, yn debygol gael effaith wael yn y pen draw.
 
Mae polisïau ac arferion gorau ar gydbwysedd bywyd a gwaith yn ymwneud â mwy na dim ond teuluoedd a gofal plant. Nid yw chwaith yn ymwneud â gweithio llai. Mae'n ymwneud â tharo'r cydbwysed cywir rhwng y pethau y gallwch eu cyflawni yn y gwaith ac adref a bod yn ddigon ffres i roi'ch gorau ym mhob ardal o fywyd. Mae'n hanfodol i bob un ohonom ar unrhyw gyfnod o'n bywyd.
 
Yn fwyfwy, mae cyflogwyr yn datblygu amrediad eang o opsiynau i gydbwyso bywyd a gwaith, gan gynnwys trefniadau gweithio hyblyg a phecynnau buddion hyblyg. Dyma ddim ond ychydig: Mae amser hyblyg yn caniatáu i weithwyr amrywio eu horiau gweithio o fewn terfynau penodol o ddiwrnod i ddiwrnod ac o wythnos i wythnos, a gellir cario nifer penodol o oriau ymlaen o un cyfnod i'r llall gyda'r opsiwn o wyliau hyblyg ar gyfer yr amser ychwanegol a weithiwyd.
 
Gallai gweithio rhan amser gynnwys dechrau'n hwyrach a gorffen yn gynharach na swyddi amser llawn, gweithio yn ystod y bore neu brynhawn yn unig, gweithio llai o ddiwrnodau yn yr wythnos, neu unrhyw drefniadau eraill o amser gweithio ble mae gan y gweithiwr gytundeb i weithio llai na'r oriau amser llawn sylfaenol.
 
Mae oriau gwasgarog yn golygu bod pob gweithiwr yn gallu cael amser cychwyn, gorffen ac egwyl gwahanol, er nid ydynt fel arfer yn lleihau eu horiau gweithio arferol nac yn cronni oriau ychwanegol. Mae hyn yn caniatáu i gyflogwyr aros ar agor am oriau hirach. Mae hefyd yn cynnig mwy o hyblygrwydd i weithwyr, cyhyd â'u bod yn cael eu hymgynghori yn gyntaf.
 
Amser i ffwrdd yn gyfnewid am weithio yw pan mae gweithwyr yn cymryd amser i ffwrdd, gyda chytundeb rheolwr, i wneud yn iawn am oriau ychwanegol a weithiwyd. Mae'n aml yn cael ei defnyddio gan weithwyr sy'n mynychu cyfarfodydd gyda'r nos.
 
Mae oriau gweithio cywasgedig yn caniatáu i bobl weithio cyfanswm nifer eu horiau dros lai o ddiwrnodau. Er enghraifft, gallwch weithio pedwar diwrnod yr wythnos yn hytrach na phump, neu weithio naw diwrnod y pythefnos yn hytrach na deg. Gyda gwaith sifft, mae cyflogwyr yn gallu ymestyn y defnydd o'u ffatri neu gyfleusterau trwy ganiatáu i staff weithio un ar ôl y llall dros gyfnod 24 awr. Mae rhai busnesau yn sylweddoli bod oriau agor hirach a sifftiau mwy hyblyg yn golygu bod gan bawb mwy o ddewis.
 
Mae cyfnewid sifftiau yn caniatáu i staff drefnu eu horiau gweithio trwy ail-drefnu sifftiau ymysg ei gilydd, tra'n cadw anghenion y busnes neu wasanaeth mewn cof.
 
Mae hunan-restru yn golygu gweithio allan faint o staff a'r mathau o sgiliau sydd eu hangen bob diwrnod, gan adael i'r gweithwyr benderfynu pryd hoffent weithio. Yna, mae'r patrymau sifft yn cael eu llunio, gan uno dewisiadau staff i'r lefelau staffio a gytunwyd mor agos â phosib. Fe ddefnyddir hunan-restru mewn rhai ysbytai a gwasanaethau gofal.
 
Mae oriau blynyddol yn golygu bod cyfanswm yr oriau gweithio yn cael eu cyfrifo dros flwyddyn yn hytrach nag wythnos. Golygu hynny bod yr oriau'n gallu amrywio dros y flwyddyn er mwyn bodloni'r galw cynhyrchu ac anghenion personol y gweithiwr. Mae cyflog y gweithiwr fel arfer yn cael ei dalu mewn rhandaliadau cyfartal faint bynnag o oriau mae'r gweithiwr wedi gweithio y cyfnod hwnnw.
 
Mae rhannu swydd yn golygu bod dau weithiwr rhan amser yn rhannu dyletswyddau swydd a fyddai fel arfer yn cael ei wneud gan un person. Does dim model penodol o reoli amser, a gallai gynnwys gweithio nifer benodol o oriau y diwrnod, yr wythnos neu bob yn ail wythnos. Mae gweithwyr sy'n rhannu swydd yn rhannu cyflog, gwyliau a buddion eraill.
 
Mae gweithio yn ystod y tymor yn galluogi i weithiwr aros ar gytundeb parhaol ond hefyd i gymryd gwyliau â thâl neu ddi-dâl yn ystod gwyliau'r ysgol.
 
Mae gweithio o adref wedi cael ei wneud yn haws oherwydd datblygiadau technolegol, ac mae wedi dod yn fwy poblogaidd dros y blynyddoedd diwethaf. Mae'n bosib ar gyfer pob math o waith. Dyma rhai esiamplau: gwaith casglu pethau at ei gilydd, gwnïo, neu ddarparu gwasanaeth personol i ymgynghorwyr â thâl sy'n gweithio gyda thechnoleg newydd. Mae rhai gweithwyr megis peirianyddion gwasanaeth yn symudol, tra bod eraill yn gweithio yn eu cartrefi.
 
Mae tele-weithio'n cynnwys gweithio o adref, a defnyddio ffôn a chyfrifiadur i gadw mewn cysylltiad gyda gwaith.
 
Gweithio llai o oriau yn wirfoddol - dyma gytundeb gwirfoddol ble mae'r gweithiwr yn lleihau nifer yr oriau a weithir am gyfnod penodol a gytunir yn unig, gyda gwarant y bydd cyflogaeth amser llawn ar gael eto ar ddiwedd y cyfnod hwn.
 
Seibiannau gyrfa - cyfnodau estynedig o wyliau di-dâl, fel arfer yn cael ei defnyddio i ofalu am blentyn. Mae angen i weithwyr ymddiswyddo, ond mae'r cyflogwr yn rhoi gwarant y byddant yn cael dychwelyd.
 
Mae cyfnodau sabothol yn fath o seibiant gyrfa neu wyliau estynedig â thâl y mae rhai cwmnïau mawr yn eu defnyddio i wobrwyo gweithwyr am wasanaeth hir.
 
Mae buddion hyblyg yn cynnwys gwybodaeth neu dalebau gofal plant, ariannu ac amser i ffwrdd i ddysgu, cyfraniadau pensiwn neu yswiriant, gwasanaethau golchi dillad, defnydd o gyfleusterau staff a gofal meddygol a deintyddol mewnol. Gyda rhai o'r buddion hyn, mae'r person yn gallu dewis adethol y buddion hynny sydd fwyaf addas ar gyfer eu hanghenion.
 
Beth am ystyried lle rhan amser mewn meithrinfa ar gyfer eich plentyn a dewch o hyd i wybodaeth am warchodwyr plant amser llawn neu ran amser yma.
 
Am ragor o wybodaeth ar gydbwysedd gwaith a bywyd, ewch i www.workingfamilies.org.uk