Cwestiynau a Ofynnir yn Aml:

Mae'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd a'r Adran Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant yn aml yn ateb yr un math o gwestiynau gan rieni yn Sir Fynwy. Er mwyn eich helpu, rydym wedi paratoi crynodeb defnyddiol o'r atebion i'r cwestiynau a ofynnir yn aml.
 
1) Sut wyf yn gwneud cais i'm Hysgol Feithrin leol?
 
Mae modd cael gafael ar ffurflen gais ar gyfer ysgol feithrin o'r ysgol leol neu'r Swyddog Derbyniadau Ysgol Feithrin o Innovation House, Magor (@schoolandstudentaccessunitmonmouthshire.gov.uk/ 01633 644508).
 
2) Pryd y dylem gyflwyno cais ar gyfer cadw lle i'm mhlentyn yn yr Ysgol Feithrin?
 
Mae'r dyddiadau cau ar gyfer derbyn plant ym mis Medi ar ddiwedd pob Ionawr cyn y Medi hwnnw. Mae'r dyddiadau ar gyfer derbyn plant ym mis Ionawr ac Ebrill ar ddiwedd y mis Hydref blaenorol. Anaml iawn y ceir rhestrau aros yn un o'm Hysgolion Meithrin, ac felly, nid oes angen i chi wneud cais mwy na blwyddyn cyn i'ch plentyn ddechrau. Mae mwy o wybodaeth yma.
 
Noder os gwelwch yn dda: Nid yw'r llefydd yn cael eu clustnodi gennym ar sail y cyntaf i'r felin. Ni fydd ffurflenni cais yn cael eu prosesu tan ar ôl pob un o'r dyddiadau cau. Ni fydd rhieni yn derbyn cadarnhad tan derm yr haf (os ydy'r plentyn yn dechrau ym mis Medi), Tachwedd (os ydy'r plentyn yn dechrau ym mis Ionawr) a Chwefror (os ydy'r plentyn yn dechrau ym mis Ebrill)
 
3) Pryd fydd fy mhlentyn yn gymwys ar gyfer Cyllid Addysg y Blynyddoedd Cynnar?
 
Mae pob plentyn yn gymwys ar gyfer Cyllid Addysg y Blynyddoedd Cynnar yn dilyn eu pen-blwydd yn dair blwydd oed. Dyddiadau dechrau pob term yw'r 1af Ionawr, 1af Ebrill a'r 1af o Fedi - nid oes ots pa bryd y mae'r gwyliau yn dechrau a'n gorffen. Y cyllid sydd ar gael yw £6.50 y sesiwn, 5 sesiwn yr wythnos (2 - 2 ½ awr y diwrnod, hyd at 12 awr a hanner yr wythnos) a rhaid i bob un sesiwn fod ar ddiwrnod gwahanol. Mae'r cyllid ond ar gael yn un o grwpiau chwarae neu ysgolion meithrin cymeradwy Sir Fynwy. Mae manylion yr ysgolion meithrin a'r grwpiau chwarae i'w gweld yma.
 
Noder os gwelwch yn dda: Efallai y byddwch yn clywed am gyllid Addysg y Blynyddoedd Cynnar yn cael ei alw'n dalebau meithrin, cyllid cyn-ysgol, gofal plant 3 mlwydd oed ayyb. Yr un cyllid yw hyn ac yn Sir Fynwy, y term cywir yw Addysg y Blynyddoedd Cynnar. Mae'n bodoli er mwyn cynnig addysg i blant sy'n dair a'n bedair blwydd oed cyn iddynt ddechrau ysgol ac mae ar gyfer yr elfen addysgol yn unig ac nid ar gyfer gofal plant.
 
4) Rwy'n clywed llawer am y 15/30 awr o addysg y blynyddoedd cynnar neu ofal plant sydd ar gael am ddim neu'r hawl i blant deuflwydd oed i'w dderbyn am ddim ond nid wyf yn medru dod o hyd i unrhyw wybodaeth:
 
Mae'r 15 awr o ofal plant am ddim ar gyfer plant deuflwydd yn fenter sydd i'w chanfod yn Lloegr yn unig ac nid yw'n berthnasol yng Nghymru. Yng Nghymru, rydym yn darparu cyllid Addysg y Blynyddoedd Cynnar ar gyfer plant yn ystod y term sy'n dilyn eu pen-blwydd yn dair blwydd oed. Mae Dechrau'n Deg, mewn rhai ardaloedd o Sir Fynwy, yn darparu gofal plant i blant deuflwydd oed (ynghyd â chymorth arall) ond mae hyn yn dibynnu ar eich cod post. Er mwyn cadarnhau os ydych yn gymwys, cysylltwch gyda Dechrau'n Deg ar 01873 856162,
 
5) Sut wyf yn dod yn warchodwr plant cofrestredig?
Darllenwch ein canllaw 10 cam ar gyfer dod yn warchodwr plant yma.
 
6) A wyf yn medru derbyn help tuag at gostau Gofal Plant?
 
Nid yw Cyngor Sir Fynwy yn darparu unrhyw gymorth tuag at ofal plant. Fodd bynnag, mae yna gyllid Addysg y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant Dechrau'n Deg ar gael os ydych yn byw mewn ardal gymwys. Mae help a chymorth ychwanegol ar gael tuag at gostau gofal plant, megis talebau gofal plant cyflogwyr a'r elfen gofal plant o gredydau treth gwaith, ar gael yma.
 
7) Sut wyf yn cadarnhau fod fy Narparwr Gofal Plant yn gofrestredig?
 
Rhaid i Ddarparwr Gofal Plant gofrestru ag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru os ydynt yn gofalu am blant sydd o dan 8 mlwydd oed ac yn gweithio am fwy na dwy awr y diwrnod. Os ydy'ch Darparwr Gofal Plant wedi cofrestru gyda'r AGGCC (CSSIW) byddant yn meddu ar Rhif Cofrestredig AGGCC a dylent fedru rhannu hyn gyda chi. Rhaid i'ch Darparwr Gofal Plant gofrestru gyda'r AGGCC os ydych am hawlio'r elfen gofal plant o'r Credyd Treth Gwaith.
 
8) Beth ddylem wirio wrth edrych am ofal plant?
 
Darllenwch ein canllaw ynglŷn â dewis y gofal plant mwyaf addas ar gyfer eich plentyn yma.
 
9) Sut y mae modd i mi ddod o hyd i Ofal Plant yn fy ardal:
 
Mae rhestr gynhwysfawr ar y wefan hon o ofal plant ar hyd a lled y sir. Dewiswch y math o Ofal Plant sydd angen arnoch ac yna'ch ardal ddewisedig yn y cyfleuster chwilio piws ar yr ochr uchaf y wefan ar y dde. Fel arall, mae modd i chi lawrlwytho copi i'w argraffu yma, e-bostiwch [email protected] neu ffoniwch 01633 644527 yn ystod oriau swyddfa.
 
10) Nid wyf yn byw yn Sir Fynwy – sut y mae modd i mi gael gwybodaeth am ofal plant yn fy ardal i?
 
Mae pob Awdurdod Lleol yn cynnig Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd. Mae'r manylion cyswllt a'r cyfeiriadau gwefan ar gael yma.
 
11) Beth ddylwn wneud os wyf am i'r Gwarchodwr Plant weithio yn fy nghartref?
 
Efallai y byddwch yn medru dod o hyd i rywun addas drwy edrych yn ein hadran Nani, Gwarchodwr Dros Dro (Babysitter) ac Au Pair.