Cwestiynau a Ofynnir yn Aml:

Mae'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd a'r Adran Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant yn aml yn ateb yr un math o gwestiynau gan rieni yn Sir Fynwy. Er mwyn eich helpu, rydym wedi paratoi crynodeb defnyddiol o'r atebion i'r cwestiynau a ofynnir yn aml.
 
1) Sut wyf yn gwneud cais i'm Hysgol Feithrin leol?
 
Mae modd cael gafael ar ffurflen gais ar gyfer ysgol feithrin o'r ysgol leol neu'r Swyddog Derbyniadau Ysgol Feithrin o Innovation House, Magor ([email protected] / 01633 644508).
 
2) Pryd y dylem gyflwyno cais ar gyfer cadw lle i'm mhlentyn yn yr Ysgol Feithrin?
 
Mae'r dyddiadau cau ar gyfer derbyn plant ym mis Medi ar ddiwedd pob Ionawr cyn y Medi hwnnw. Mae'r dyddiadau ar gyfer derbyn plant ym mis Ionawr ac Ebrill ar ddiwedd y mis Hydref blaenorol. Anaml iawn y ceir rhestrau aros yn un o'm Hysgolion Meithrin, ac felly, nid oes angen i chi wneud cais mwy na blwyddyn cyn i'ch plentyn ddechrau. Mae mwy o wybodaeth yma.
 
Noder os gwelwch yn dda: Nid yw'r llefydd yn cael eu clustnodi gennym ar sail y cyntaf i'r felin. Ni fydd ffurflenni cais yn cael eu prosesu tan ar ôl pob un o'r dyddiadau cau. Ni fydd rhieni yn derbyn cadarnhad tan derm yr haf (os ydy'r plentyn yn dechrau ym mis Medi), Tachwedd (os ydy'r plentyn yn dechrau ym mis Ionawr) a Chwefror (os ydy'r plentyn yn dechrau ym mis Ebrill)
 

3) Pryd bydd fy mhlentyn yn gymwys am gyllid Meithrin Cyfnod Sylfaenol?
Mae pob plentyn yn gymwys am gyllid MCS y tymor ar ôl eu 3ydd pen-blwydd.  Dyddiadau dechrau pob tymor yw Ionawr y 1af, Ebrill y 1af a Medi’r 1af beth bynnag yw dechrau a diwedd y gwyliau.  Y cyllid sydd ar gael yw £7 y sesiwn, hyd at 5 sesiwn yr wythnos (2 - 2½ y dydd hyd at 12½ awr yr wythnos) a rhaid bod pob sesiwn ar ddiwrnod gwahanol.  Mae’r cyllid ar gael yn un o grwpiau chwarae neu feithrinfeydd MCS sydd wedi’u cymeradwyo gan Sir Fynwy yn unig.  Gellir darganfod manylion o’r darparwyr MCS hyn yma.
 
Nodwch, os gwelwch yn dda: Efallai y byddwch yn clywed cyllid Meithrin Cyfnod Sylfaenol (MCS) yn cael ei gyfeirio at fel talebau meithrin, cyllid cyn-ysgol, gofal plant 3 mlwydd oed, addysg gynnar ayyb.   Yr un cyllid yw hwn ac, yn Sir Fynwy, y diffiniad cywir yw cyllid Meithrin Cyfnod Sylfaenol.  Mae’n bodoli er mwyn cynnig addysg i blant tair a phedair blwydd oed cyn dechrau ysgol ac am yr elfen addysgol yn unig, nid gofal plant. 
 
 

4) Sut ydw i’n dod yn warchodwr plant cofrestredig?
Darllenwch ein canllaw 10 cam am ddod yn warchodwr plant yma.


5)  A allaf dderbyn unrhyw gymorth tuag at gostau Gofal Plant?
O 2 mlwydd oed, gall eich plentyn fod yn gymwys am Ofal Plant Dechrau’n Deg os ydych yn byw mewn ardal cymwys.    Mae cyllid MCS ar gael y tymor sy’n dilyn 3ydd pen-blwydd eich plentyn yn un o ddarparwyr MCS sydd wedi'u cymeradwyo gan Sir Fynwy ac efallai y byddwch yn gymwys am y cynnig gofal plant 30 awr.


 
6) A wyf yn medru derbyn help tuag at gostau Gofal Plant?
 
Nid yw Cyngor Sir Fynwy yn darparu unrhyw gymorth tuag at ofal plant. Fodd bynnag, mae yna gyllid Addysg y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant Dechrau'n Deg ar gael os ydych yn byw mewn ardal gymwys. Mae help a chymorth ychwanegol ar gael tuag at gostau gofal plant, megis talebau gofal plant cyflogwyr a'r elfen gofal plant o gredydau treth gwaith, ar gael yma.
 
7) Sut wyf yn cadarnhau fod fy Narparwr Gofal Plant yn gofrestredig?
 
Rhaid i Ddarparwr Gofal Plant gofrestru ag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru os ydynt yn gofalu am blant sydd o dan 8 mlwydd oed ac yn gweithio am fwy na dwy awr y diwrnod. Os ydy'ch Darparwr Gofal Plant wedi cofrestru gyda'r AGGCC (CSSIW) byddant yn meddu ar Rhif Cofrestredig AGGCC a dylent fedru rhannu hyn gyda chi. Rhaid i'ch Darparwr Gofal Plant gofrestru gyda'r AGGCC os ydych am hawlio'r elfen gofal plant o'r Credyd Treth Gwaith.
 
8) Beth ddylem wirio wrth edrych am ofal plant?
 
Darllenwch ein canllaw ynglŷn â dewis y gofal plant mwyaf addas ar gyfer eich plentyn yma.
 
 
9) Nid wyf yn byw yn Sir Fynwy – sut y mae modd i mi gael gwybodaeth am ofal plant yn fy ardal i?
 
Mae pob Awdurdod Lleol yn cynnig Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd. Mae'r manylion cyswllt a'r cyfeiriadau gwefan ar gael yma.
 
10) Beth ddylwn wneud os wyf am i'r Gwarchodwr Plant weithio yn fy nghartref?
 
Efallai y byddwch yn medru dod o hyd i rywun addas drwy edrych yn ein hadran Nani, Gwarchodwr Dros Dro (Babysitter) ac Au Pair.