Beth yw'r Cynnig Gofal Plant?

Cynnig Gofal Plant Cymru

1. Beth yw'r Cynnig Gofal Plant?

2. Pryd y gall teuluoedd gael mynediad i'r cynnig?

3. Pwy all gael mynediad at y cynnig?

4. Eithriadiadau i Gymhwysedd

5. Hawl am wyliau

6. Gweld y darparwyr sydd wedi ymuno â’r cynnig

7. A phwy ddylwyn gysylltu?

8. Ddechrau eich cais yma 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mae'r Cynnig Gofal Plant, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yn darparu 30 awr yr wythnos o addysg a gofal plant am ddim i rieni cymwys sy'n gweithio ac sydd â phlant 3 a 4 oed, am hyd at 48 wythnos o'r flwyddyn.

 

Caniateir i rieni cymwys ymgymryd â'u gofal plant gydag unrhyw ddarparwr gofal plant cofrestredig sy'n gweddu i'w hamgylchiadau personol a theuluol, boed y tu mewn neu'r tu allan i'r sir, cyhyd ag y bo'r lleoliad wedi'i gofrestru gyda'r AGC (neu Ofsted os yw'r lleoliad yn Lloegr) ac mae wedi cytuno i gymryd rhan yn y cynnig.

 

Y cynnig yw 30 awr yr wythnos ar y mwyaf o addysg a gofal plant cynnar ar gyfer rhieni cymwys sy'n gweithio plant 3 a 4 oed, am hyd at 48 wythnos o'r flwyddyn.

Yn ystod y tymor, bydd y 30 awr yn cynnwys cyfuniad o'r ddarpariaeth lleoliad Meithrin Cyfnod Sylfaen bresennol sy'n agored i bob plant 3 a 4 oed, a'r gofal, ychwanegol a ariennir gan blant i deuluoedd cymwys. Yn ystod 9 wythnos yr hawl i wyliau, gellir manteisio ar y 30 awr lawn fel gofal plant.

Gellir cael mynediad i ddarpariaeth Feithrin Cyfnod Sylfaen mewn meithrinfa ALl neu gyda darparwr cymeradwy nas cynhelir. Nid yw'n ofynnol i rieni gael mynediad at eu hawl addysg gynnar fel rhagofyniad iddynt gael mynediad at elfen gofal plant y cynnig, fodd bynnag, bydd eu hawl yn ystod y tymor yn cynnwys yr oriau hyn p'un a ydynt yn eu defnyddio ai peidio.

 

Gall rhieni gael gafael ar gyllid ar gyfer uchafswm o ddau ddarparwr gofal plant cofrestredig yn ychwanegol at eu lleoliad Meithrin Cyfnod Sylfaen ar unrhyw ddiwrnod penodol.

Yn ystod y gwyliau gall plentyn gael mynediad i gyllid ar gyfer uchafswm o ddau ddarparwr cofrestredig o dan y cynnig.

 

Gall y rhiant gael mynediad at elfen gofal plant y cynnig ar unrhyw adeg, ond cyfrifoldeb y rhiant yw dod o hyd i ddarparwyr gofal plant sy'n gallu bodloni'r gofynion.

Bydd y rhieni'n cael cyfanswm o 30 awr yr wythnos o ddarpariaeth Meithrin Cyfnod Sylfaen ar y cyd a gofal plant gyda rhieni yn dewis faint o'r 30 awr y dylid eu cymryd.  Bydd unrhyw oriau nas defnyddir mewn wythnos yn cael eu colli

 

Bydd y cynnig gofal plant yn cynnwys hyd at 48 o wythnosau'r flwyddyn.  Mae'r ddarpariaeth Meithrin Cyfnod Sylfaen ar gael am 39 wythnos y flwyddyn; felly bydd rhieni sy'n gymwys yn gallu cael mynediad at 30 awr o ofal plant am y 9 wythnos o'r flwyddyn sy'n weddill. 

Gall rhieni cymwys gael mynediad at eu darpariaeth gwyliau am 9 wythnos pryd bynnag y dymunant, ond cyfrifoldeb y rhiant yw dod o hyd i ddarparwr sy'n cynnig y ddarpariaeth sy'n gweddu orau i'w hanghenion.  Bydd angen i'r rhieni gael mynediad at eu darpariaeth mewn blociau o wythnos.  Ni ellir cronni oriau gofal plant ar draws wythnosau. 

 

Bydd pob darparwr yn cael cyfradd o £4.50 yr awr ar gyfer plant sy'n derbyn y cynnig. Nid yw'r gyfradd hon yn cynnwys bwyd. Felly, gall darparwyr godi ffioedd ychwanegol ar rieni am fwyd; fodd bynnag, ni all hyn fod yn fwy na £7.50 y dydd. Hefyd, gall darparwyr godi tâl am weithgareddau a chludiant, fel teithiau oddi ar y safle a allai olygu costau ychwanegol neu godi a dadlwytho.

Ni all ddarparwyr godi cyfraddau atodol fesul awr os byddent fel arfer yn codi mwy na £4.50 yr awr.

Nodwch y gall adneuon/taliadau cadw/tâl gwyliau (ar gyfer gwarchodwyr plant) barhau i fod yn berthnasol a dylech siarad â'ch darparwr gofal plant am hyn cyn dod i gysylltiad â nhw.