Asesiad Ddigonolrwydd Gofal Plant

Mae’r Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant yn mesur hyd a lled yr angen am ofalplant o fewn ardal yr awdurdod lleol ochr yn ochr â’r cyflenwad sydd ar gael.

Mae Adran 26 y Ddeddf Gofal Plant yn gosod dyletswydd ar bob awdurdod lleol i baratoi Asesiad o DdigonolrwyddGofal Plant bob pum mlynedd. Mae’r Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant yn mesur hyd a lled yr angen am ofalplant o fewn ardal yr awdurdod lleol ochr yn ochr â’r cyflenwad sydd ar gael.

Mae Adran 22 o Ddeddf Gofal Plant 2006 yn gosod dyletswydd ar Awdurdodau Lleol i sicrhau, o fewn rheswm, fod darpariaeth ddigonol o ofal plant i gwrdd ag anghenion rhieni’r ardal fel bod modd i rieni fynd allan i weithio neu ddilyn cwrs addysg neu hyfforddiant sy’n arwain at waith.

Gallwch lawrlwytho copi o Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant Sir Fynwy isod: