Amdanon Ni

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Fynwy, rhan o Gyngor Sir Fynwy, yn wasanaeth diduedd a rhad ac am ddim sydd ar gael i rieni, gofalwyr, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol ledled Sir Fynwy.

Mae Llywodraeth Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i bob awdurdod lleol gael Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd. Ym mis Mai 2013, derbyniodd Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Fynwy Ddyfarniad Dechrau Da Teuluoedd yn Gyntaf yn golygu fod y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn rhagori ar ofynion Deddf Gofal Plant 2006 a gallant roi gwybodaeth i deuluoedd ar safon uchel.

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Fynwy yn darparu gwybodaeth gynhwysfawr ar bob math o ofal plant lleol.

Rydym hefyd yn darparu gwybodaeth ar fathau eraill o weithgaredd yn cynnwys dosbarthiadau dawns, gweithgareddau cyffredinol, gweithgareddau chwaraeon a mwy.

Dim ond y manylion sylfaenol am bob am bob darparydd gofal plant yn Sir Fynwy a roddwn. Eich cyfrifoldeb chi yw cysylltu â'r darparwyr gofal plant, gofynnwch y cwestiynau priodol ac ymweld os oes angen er mwyn canfod os yw'r gwasanaeth neu ddarparydd y mae gennych ddiddordeb ynddo yn gweddu eich anghenion.

Byddwn yn rhoi gwybodaeth ar y dilynol:

Newyddion Diweddaraf - newyddion am grwpiau newydd, digwyddiadau ar y gweill, gweithgareddau hanner tymor a mwy ar ein baner sgrolio newydd ar frig y dudalen gartref.

Gwasanaethau ar gyfer Plant a Theuluoedd  - Mae'r adran yn cynnwys llwythi o wybodaeth o anghenion cymorth ychwanegol, diogelwch plant, cefnogaeth ariannol, lleoedd o ddiddordeb a mwy.

Swyddi Gwag - yn achlysurol bydd gennym wybodaeth am ofal plant neu swyddi gwag cysylltiedig â gofal plant. Peidiwch anghofio edrych ar yr adran hon.

Mae hefyd wybodaeth ar Dderbyniadau Meithrin a chyllid Addysg Gynnar.

Os gwyddoch am unrhyw weithgaredd, gwasanaeth neu ddigwyddiad ar gyfer plant a theuluoedd nad yw ar y safle yma, gadewch i ni wybod drwy lenwi'r ffurflen 'Cyflwyno Digwyddiad neu Wasanaeth' .

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am unrhyw wybodaeth ar y safle yma, neu os oes gennych ymholiad gallwch lenwi'r ffurflen cysylltu â ni neu anfon e-bost atom ([email protected])
 
Peidiwch anghofio llenwi'r ffurflen 'Dweud eich Barn' a gadael i ni wybod beth ydych chi'n ei feddwl hefyd.
 
Yr hyn y gallwch ei ddisgwyl gan Wasanaeth Gwybodaeth Teulu Sir Fynwy:
 
Gwasanaeth cyfeillgar i gwsmeriaid a gyflwynir gan Swyddog Gwybodaeth Teulu profiadol
Gwefan gyfoes (gwneir newidiadau yn ddyddiol)
Ymateb ysgrifenedig i'ch ymholiadau e-bost o fewn tri diwrnod gwaith
Ychwanegu eich manylion gwasanaeth i'r gronfa ddata Gwasanaeth Gwybodaeth Teulu o fewn tri diwrnod gwaith.
 
Ein manylion cyswllt yw:
 
Gwasanaeth Gwybodaeth Teulu Sir Fynwy,

Neuadd y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, Sir Fynwy,

NP16 1GA.Ffôn: 01633 644527
E-bost: [email protected]
Ein Tudalen Facebook
Ein Tudalen Twitter

 

Ymwrthodiad: Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Fynwy,  sef adran o Gyngor Sir Fynwy, yn ceisio sicrhau bod y wybodaeth sydd wedi ei chynnwys ar y tudalennau yma, ar ein cyfryngau cymdeithasol ac unrhyw beth sydd yn cael ei gyfathrebu mewn print neu ar lafar, yn gywir. Nid ydym yn atebol nac yn derbyn cyfrifoldeb, fodd bynnag, am unrhyw ddibyniaeth ar y wybodaeth sydd wedi ei chynnwys ar y tudalennau gwe yma.  Gwiriwch unrhyw wybodaeth sydd ar y wefan hon gan ddefnyddio manylion cyswllt y Darparwr Gofal Plant neu’r Gwasanaeth sydd wedi eu darparu. Eich cyfrifoldeb chi yw gofyn y cwestiynau priodol er mwyn canfod a yw’r gwasanaeth neu’r darparwr yn mynd i ddiwallu eich anghenion.  
 
Noder os gwelwch yn dda nad yw Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Fynwy yn gyfrifol am unrhyw wefannau neu fapiau allanol. Mae’r dolenni at ddibenion gwybodaeth unig. Nid yw dolen yn golygu fod y safleoedd neu’r cynnwys cysylltiedig wedi ei gymeradwyo.


Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Fynwy yn dal ac yn prosesu gwybodaeth yn unol â’r holl ddeddfwriaeth diogelu data cyfredol.

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Fynwy  yn defnyddio Cyfryngau Cymdeithasol, gan gynnwys Twitter a Facebook, er mwyn hyrwyddo digwyddiadau a gwasanaethau i rieni a gofalwyr ar draws Sir Fynwy. Nid yw’r sylwadau sydd yn cael eu gwneud gan unigolion o reidrwydd yn cynrychioli barn y gwasanaeth fel y cyfryw, na barn y Cyflogwr.  

Mae’r holl ddeunydd FIS (ar-lein ac wedi argraffu) wedi eu cyhoeddi yn Saesneg. Mae’r gwasanaeth yn gefnogol o anghenion o dan y safonau iaith Gymraeg a byddwn yn ceisio sicrhau bod y wybodaeth ar gael yn y Gymraeg lle bynnag bo’n bosib.

 
Mae’r safle wedi ei chreu’n annibynnol. Nid yw wedi ei chreu ar y cyd gyda Cyngor Sir Fynwy ond mae wedi cael ei dylunio er mwyn darparu gwasanaeth cynhwysfawr i rieni a theuluoedd yng nghymuned Sir Fynwy a thu hwnt.   


Os ydych am roi adborth ynglŷn ag unrhyw beth yr ydych wedi gweld ar Wefan Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Fynwy, mae modd i chi gwblhau ffurflen i gysylltu gyda ni.