Adran Derbyniadau i Feithrinfeydd Ysgol

boy playing in Nursery

Gellir derbyn plant o’r tymor yn dilyn eu trydydd pen-blwydd cyn belled â bod lleoedd ar gael. Gall hyn fod mewn ysgol feithrin a gynhelir gan Awdurdod Lleol neu mewn gosodiad preifat a all fod yn gylch chwarae neu feithrinfa ddydd breifat.

Mae gan Sir Fynwy 12 meithrinfa ysgol a gynhelir gan yr Awdurdod Lleol a bydd angen i blant fynychu 5 sesiwn yr wythnos ar gyfer sesiwn hanner diwrnod a chael un ai lle bore neu brynhawn. Mae ysgolion yn disgwyl i ddisgyblion sy’n mynychu’r feithrinfa i gymryd yr holl sesiynau sydd ar gael iddynt.

Ceisiadau yn Ystod y Flwyddyn

Gellir gwneud ceisiadau yn ystod y flwyddyn ar unrhyw bryd ar gyfer derbyniadau tu allan i’r cylch derbyn arferol.

Lleoedd Medi 2018

Mae’r dyddiad cau ar gyfer derbyn ym mis Medi yn awr wedi cau a gwnaed penderfyniadau, fodd bynnag gallwch wneud cais hwyr.

Gwneud cais ar gyfer Medi 2019

Os ganwyd eich plentyn rhwng 1 Medi 2015 a 31 Awst 2016 gallwch wneud cais am le ysgol meithrin yn 2019 rhwng 3 Medi 2018 a 12 Hydref 2018.

Anfonir llythyrau penderfyniad ar gyfer lleoedd Medi 2019 ar 30 Tachwedd 2019

Gellir cynnig dechrau cynnar o fis Ionawr 2019 i blant a anwyd rhwng 1 Medi 2015 a 31 Rhagfyr 2015.

Gellir cynnig dechrau cynnar o Ebrill 2019 i blant a anwyd rhwng 1 Ionawr 2016 a 31 Mawrth 2016.

Nid yw plant a anwyd rhwng 1 Ebrill 2016 a 31 Awst 2016 yn gymwys am ddechrau cynnar.

Cyhoeddir llythyrau penderfyniad yn cynnig dechrau cynnar os oes lleoedd ar gael:

  • ar 30 Tachwedd 2018 ar gyfer dechrau yn Ionawr 2019
  • ar 8 Mawrth 2019 ar gyfer dechrau yn Ebrill 2019

Meini Prawf pan fo mwy o geisiadau nag o leoedd ar gael

Lle mae mwy o geisiadau nag o leoedd ar gael, caiff y meini prawf dilynol eu gweithredu i benderfynu pwy gaiff y lleoedd sydd ar gael.

1 – Plant sydd ag Anghenion Addysgol Arbennig dynodedig neu a atgyfeiriwyd drwy Gwasanaethau Cymdeithasol.

2 – Blaenoriaeth i siblingiaid; ar gyfer siblingiaid sydd yn yr uned feithrin – nid yn y brif ysgol (heblaw Meithrinfa Magwyr sy’n cynnwys blaenoriaeth i siblingiaid yn y brif ysgol), adeg derbyn. Ar gyfer y dibenion hyn caiff siblingiaid eu trin fel plant sy’n byw ar yr un aelwyd.

3 – Agosatrwydd daearyddol – Ar ôl rhoi ystyriaeth i gategorïau (a) a (b), bydd blaenoriaeth yn seiliedig ar agosatrwydd at y feithrinfa a ffafrir a fesurwyd gan y llwybr mwyaf uniongyrchol ar ffordd. Gwneir mesuriadau yn defnyddio system Mapio Gwybodaeth Ddigidol. Caiff lleoedd ar gyfer plant sy’n byw allan o’r sir eu dyrannu ar yr amod bod eu Hawdurdod Addysg Lleol yn cyllido’r lleoedd.

Gofynnir i chi ddangos tystysgrifau geni plant i ddilysu dyddiadau geni ac unrhyw ddogfennau priodol yr ystyrir fod eu hangen i wirio cyfeiriadau cartref.

Gellir cael ffurflenni cais i fynychu meithrinfeydd cymeradwy nas cynhelir, cylchoedd chwarae neu Gylchoedd Meithrin yn uniongyrchol o’r gosodiadau. Medrir cael rhifau cyswllt ar y wefan yma drwy ddefnyddio’r  Cyfleuster Chwilio Gofal Plant.

Cyllid Addysg Gynnar

Mae hefyd nifer o gylchoedd meithrin, meithrinfeydd dydd preifat, ysgolion cyn-ysgol, grwpiau chwarae a crèches . Mae llawer o osodiadau wedi eu cymeradwyo i ddarparu Addysg Gynnar. (Gallwch weld y rhestr lawn yma). Mae hyn yn golygu eu bod yn dilyn y cwricwlwm Cyfnod Sylfaen a chânt eu harchwilio gan Estyn i sicrhau fod yr addysg a gynigiant o lefel dderbyniol.

Mae cyllid ar gael o ddechrau’r tymor yn dilyn trydydd pen-blwydd y plentyn. (Diffinnir dyddiadau tymor fel 1 Ionawr, 1 Ebrill a 1 Medi pryd bynnag mae gwyliau ysgol).

Caiff y cyllid ei osod ar hyn o bryd ar £7.00 y sesiwn (2 awr) am 5 sesiwn yr wythnos, cyhyd â bod y sesiynau ar wahanol ddyddiau. Caniateir i’ch plentyn  fynychu pob gosodiad am y 2 awr heb ddim cost i chi’ch hunan ond os dymunwch i’ch plentyn aros am y sesiwn lawn sydd ar gael, bydd angen i chi dalu’r costau ychwanegol eich hun. Er enghraifft, os yw’r grŵp chwarae neu feithrinfa yn codi £8 y sesiwn, bydd angen i chi dalu’r £1 y sesiwn eich hun. Mae’r cyllid yn debyg i’r cyllid y mae meithrinfeydd ysgol yn ei dderbyn fesul disgybl rhan-amser.

Bydd angen i ddarparwyr lenwi ffurflen hawlio yn rhoi manylion y plant sydd wedi cofrestru yn y gosodiad a chadarnhau eu dyddiadau geni. Rhaid derbyn anfonebau o fewn tair wythnos o ddechrau’r tymor. Ni ddylid gofyn i rieni lofnodi ffurflenni cais cyn chwech wythnos cyn dechrau’r tymor.

Bydd yn ofynnol i ddarparwyr ddilysu dyddiadau geni plant drwy edrych ar dystysgrif geni’r plentyn.

Caiff darparwyr eu cyllido unwaith y tymor a bydd yr Awdurdod yn anelu i dalu i ddarparwyr o fewn pedair wythnos o dderbyn hawliad. Bydd mwyafrif y meithrinfeydd dydd a grwpiau chwarae cymeradw yangen taliad llawn am y sesiynau y mae eich plentyn yn eu mynychu. Cewch ad-daliad pan fyddant wedi derbyn eu cylild gan yr Awdurdod Lleol.

Nid yw dalgylchoedd ar gyfer meithrinfeydd ysgol yn weithredol. Gall rhieni ddewis un ai feithrinfa ysgol neu osodiad cymeradwy heb ei gynnal yn Sir Fynwy.

Ni  fydd unrhyw addasiadau i gyllid unwaith y mae’r darparydd wedi’i dderbyn. Felly os yw’r plentyn yn gadael y gosodiad yn ystod y tymor, gall y darparydd gadw’r grant i gynnal lefelau staffio am weddill y tymor hwnnw, ond os derbynnir y plentyn yn ystod y tymor, ni fyddant yn effeithio ar lefel y grant i ddarparwyr ac ni chodir unrhyw ffi ar rieni am agwedd addysgol y ddarpariaeth.

Os yw’r plentyn yn mynychu meithrinfa ysgol am 5 bore yr wythnos a grŵp cymeradwy am 5 prynhawn yr wythnos, ni fedrir hawlio cyllid gan y grŵp chwarae gan fod y cyllid ar gyfer y plentyn gyda’r feithrinfa ysgol.

Os yw’r plentyn yn mynychu grŵp chwarae cymeradwy am 3 bore yr wythnos ac yn mynychu grŵp chwarae cymeradwy gwahanol am y 2 bore arall, medrir hawlio cyllid yn y ddau osodiad ar gyfer y sesiynau a fynychir. Ni all cyllid fod yn fwy na chyfanswm o 5 sesiwn.

Trefnwyd trefniadau cyllido ar draws y ffin gydag awdurdodau lleol Blaenau Gwent, Casnewydd, Powys a Thorfaen. Mae cytundebau cyllid traws-ffin hefyd yn eu lle ar gyfer rhai ardaloedd o Swydd Henffordd a Swydd Caerloyw. Dylai’r rhieni hynny sy’n dymuno hawlio grantiau Addysg Gynnar mewn gosodiadau cymeradwy yn yr awdurdodau hyn gysylltu â’r Adran Blynyddoedd Cynnar ar 01633 644534.

Caiff y ffurflenni (anfonebau) a gyflwynwyd gan ddarparwyr eu gwirio gan yr Awdurdod Lleol i ddilysu’r cyfanswm a hawliwyd gyda manylion disgyblion.

Noder: Nid yw Cyngor Sir Fynwy yn rhoi unrhyw gefnogaeth ariannol ar gyfer lleoedd gofal plant, sy’n cynnwys rhieni sy’n derbyn budd-daliadau o unrhyw fath. Fodd bynnag, gall fod peth cefnogaeth ar gael drwy ffyrdd eraill, gyda manylion ar gael yma.  Dylid nodi hefyd bod y cyllid Addysg Gynnar yng Nghymru yn wahanol i’r hawl Addysg Gynnar yn Lloegr, sy’n talu am 30 awr o addysg gynnar neu ofal plant ar gyfer plant dwy a thair oed. Nid yw hyn yn weithredol yn Sir Fynwy.

Os ydych angen mwy o wybodaeth am dderbyniadau meithrin, cyllid addysg gynnar neu unrhyw un o’r pwyntiau yma, cysylltwch â’r Uned Ysgolion a Derbyn Myfyrwyr ar 01633 644508 neu drwy e-bost [email protected]